คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนเพื่อส่งเสริมระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 120 รายการ  จำนวนเงิน 495,000 บาท ได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัดเอกสารแนบ2.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่จำนวน 18รายการ จำนวนเงิน 494,210 บาทได้แก่ ร้านวิโรจพานิช VIROJ PANICH  เอกสารแนบ3.ค่าวัสดุไฟฟ้าจำนวน 21 รายการ จำนวนเงิน 494,210บาทได้แก่ ร้านวิโรจพานิช VIROJ PANICHเอกสารแนบ4.วัสดุสำนักงาน จำนวน 62 รายการ จำนวนเงิน 489,793 บาท ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวรรณ ซัพพลายเอกสารแนบ5.ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ จำนวนเงิน 490,000 บาทได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัดเอกสารแนบ6.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ จำนวนเงิน485,000 บาทได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจี๊ยะ ฟู้ด แอนด์ เบปเวอร์เรจเอกสารแนบ7.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22  รายการ จำนวนเงิน 479,840 บาทได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ไอที ซิสเทมส์เอกสารแนบ8.ค่าวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน485,000 บาทได้แก่ นายสมควร สายเครื่อง  เอกสารแนบ9.ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ จำนวน 6,000 แผ่น จำนวนเงิน 37,0500 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ๊นท์เอกสารแนบ10.ค่าถ่ายเอกสาร  จำนวน 1,500 ชุด จำนวนเงิน 50,960 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ๊นท์เอกสารแนบ11.ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารฝึกอบรม จำนวน 7,000เล่ม จำนวนเงิน 420,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ดี ซัพพลาย 1974เอกสารแนบ12.จ้างเหมาบริการเตรียมฐานเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตและจัดการด้วยเทคโนโลยีเหมาสม ได้แก่ บริษัท อัลเจนเทค จำกัดเอกสารแนบ13.จ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ ที่5 (การเก็บรักษาและแปรรูปผลผลิตเกษตร) จำนวนเงิน 462,000 บาท ได้แก่ นายเอกรัฐ จันทร์ประเสริฐเอกสารแนบ14. -จ้างเหมาบริการผลิตสื่อวิดีทัศน์การอบรมออนไลน์ จำนวน 7 เรื่อง พร้อม สำเนาลงแผ่นและจัดทำไฟล์วิดีทัศน์เพื่อการอบรมออนไลน์ลงสำเนาแผ่นดีวีดี จำนวน 7 เรื่อง เรื่องละ 2แผ่น       -จ้างเหมาบริการจัดทำไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออมไลน์ ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ infographic จำนวน 2 ชุด และจัดทำไฟล์สื่ออบรมออนไลน์ลงแผ่นดีวีดี จำนวน 8 ฐาน การเรียนรู้ เรื่องละ         2แผ่น รวม 16 แผ่น จำนวน 2 งาน จำนวนเงิน 498,000 บาท ได้แก่ บริษัท ซีเอสซี อีลิท เฮิร์ท จำกัดเอกสารแนบ15.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 3 (การจัดการโรคพืชและแมลง) จำนวนเงิน 452,000บาท ได้แก่ นายพิชิต เสาร์ใจเอกสารแนบ16.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 1 (การเตรียมดินสำหรับเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย) จำนวนเงิน 480,000บาท ได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัดเอกสารแนบ17.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 6(การจัดเศษวัสดุเกษตร Zero Waste) จำนวน 480,000 บาท ได้แก่บริษัท วรัญญา ยูนิเวิร์สแอนเซอร์วิส จำกัดเอกสารแนบ18.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 2(การบริหารจัดการแหล่งน้ำสำหรับเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย) จำนวน 460,000 บาท ได้แก่บริษัท วรัญญา ยูนิเวิร์สแอนเซอร์วิส จำกัดเอกสารแนบ19.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 4(การจัดการแปลงปลูกพืชอินทรีย์และพืชปลอดภัย) จำนวน 498,000 บาท ได้แก่ นายถิรวีฒน์ วงษาเทียมเอกสารแนบ
29 กรกฎาคม 2563     |      359
ทั้งหมด 3 หน้า