คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

ที่อยู่ติดต่อคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5000 ถึง 15 โทรสาร 0-5387-8113

สอบถามข้อมูลทั่วไป
 

โทรศัพท์: +66 5 387 5000 ถึง 5015
ที่อยู่ ไปรษณีย์: คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
ชั่วโมง: วันจันทร์ถึงวัน ศุกร์ 8:30 - 16:30 น.

สำนักงานเลขานุการ
 

โทรศัพท์: +66 5 387 5000 ถึง 5015
โทรสาร:   +66 5 387 5010
ที่อยู่ : อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 

หน่วยงานภายใน ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
งานบริหารและธุรการ 
นางชุลีพันธ์  วงศ์คำตัน 104
นางสาวรัชนี    ทัศเกตุ 111
นางสาวเบญจมาศ    ปานดี 100
นางสาวเยาวลักษณ์  โหลามนต์ 123
งานคลังและพัสดุ
นายอดุลย์   โพธิ 101
นางสาวดวงดาว  อุตรสัก 101
นางสาวนภสร    บุญเรือง 130
นางสาวรติรัตน์    คำเฉย  130
งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
นางวิภาวรรณ    ผาภูมิ 102
นางสาวอธิษฐาน    มีแสงแก้ว  105
งานบริการวิชาการและวิจัย 
นางสาวปวริศา  ศรีสง่า 106
งานบริการการศึกษา
นางอัจฉรี    นาคะเสถียร  125
งานกิจการนักศึกษา 
นางผุสดี  วงศ์มาศ 126
งานสหกิจศึกษา 
นางธัญพร     จำหมาย  124
งานโสตฯ
  นายเอกชัย   บุญธรรม  127

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

โทรศัพท์: +66 5 387 5019
โทรศัพท์: +66 5 387 5000 ถึง 5015
โทรสาร:   +66 5 387 5011
ที่อยู่ : อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 5

หน่วยงานภายใน ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
งานธุรการ
  นางสุนทรี     หาญพรหม 150
นางศจีรัตน์    สุรีย์จิรภาส 150
นางสาวจีราพร  ทิพย์เนตร 151

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โทรศัพท์: +66 5 387 5030 ถึง 5033
โทรสาร:   +66 5 387 5039
ที่อยู่ : อาคารพนม สมิตตานนท์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 4

หน่วยงานภายใน ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
งานธุรการ
  นางรำไพ      ศุภวงค์ +66 5 387 5030
นางจันทร์จิรา      วันชนะ  +66 5 387 5070
นางสาวนันท์นภัส  ระหงษ์ +66 5 387 5069
นายประพัฒน์      กุณากา
นางสาววัลยา    โมราสุข
นายสุมิตร     เชื่อมชัยตระกูล

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

โทรศัพท์: +66 5 387 5040 ถึง 5043
โทรสาร:   +66 5 387 5049
ที่อยู่ : อาคารพนม สมิตตานนท์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 5

หน่วยงานภายใน ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
งานธุรการ
  นางสินีลักษณ์   เครือปัญญา 0
นางสาววิไล    ดวงบาล 0
นายทองลา   ภูคำวงศ์ 608

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

โทรศัพท์: +66 5 387 5000 ถึง 5015
โทรสาร:   +66 5 387 5039
ที่อยู่ : อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 4

หน่วยงานภายใน ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
งานธุรการ
  นางสาวยุรีวรรณ   นนทวาสี 140
นางสาวอรุณศรี   เอี่ยมรัมย์ 108

สถานบริการวิชาการ

โทรศัพท์: +66 5 387 5000 ถึง 5015
โทรสาร:   +66 5 387 5011
ที่อยู่ : อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 5

หน่วยงานภายใน ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
งานธุรการ
  นางสาวเพชรณี    ศรีมูล 163