คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย