คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงานคลัง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมและจัดหารายได้
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี/หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
พนักงานธุรการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี/หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วิศวกรโลหการ
นักวิชาการศึกษา
ช่างฝีมือโรงงาน
นักวิชาการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย