คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งเลขที่ 1054
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1054 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาโทรนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Robotics หรือ Artificial Intelligent (Al) หรือ Data Science ตำแหน่งเลขที่ 1054 สังกัดคณะวิศวกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก และอัตราค่าจ้าง เดือนละ 27,880 บาท สำหรับวุฒิปริญญาโท ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย แม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งดังกล่าว เป็นครั้งที่ 1ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 11.00 น. และเวลา 13.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้เอกสารประกาศรับสมัคร
20 มิถุนายน 2567     |      16
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลข 1130 สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลข 1130 สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรการดำเนินการฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้ ลำดับที่ 1 นายพฤกษ์ ชูสังข์ลำดับที่ 2 นางสาวภัทรารีย์ อินทมาตร์ฉะนั้น จึงให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์เอกสารประกอบ 
22 สิงหาคม 2566     |      435
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว อัตรา 273 คนงานเกษตร
     คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 273 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1. คุณสมบัติของผู้สมัคร                  1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม                  1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้                  1.3 เป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และหากมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะของกรมขนส่งทางบก ชนิดที่ 2 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                  1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจปฏิบัติงาน อดทน และซื่อสัตย์สุจริต                  1.5 เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้และทัศนคติ (Competency) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ข้อ โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะนั้น ให้เป็นไปตามคู่มือ Competency และดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะได้ในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ (http://personnel.mju.ac.th/edoc/rules/ Competency _handbook.pdf)                  1.6 เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องค่าเช่าบ้านหรือที่พัก 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ http://personnel.mju.ac.th โดยพิมพ์คำว่า “.ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว” ในช่องค้นหาหรือติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา ๐9.0๐ – ๑1.3๐ น. และ ๑๓.3๐ – ๑5.3๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว อัตรา 273
8 ธันวาคม 2557     |      820
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เลขที่ตำแหน่ง 453 อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,670 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมีรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 337/2555
7 พฤศจิกายน 2555     |      7456
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อัตราเลขที่ 935 และอัตราเลขที่ 936 จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. และ 13.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 34/2555
1 มกราคม 2557     |      9786
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อัตราเลขที่ 047 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. และ 13.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 33/2555
1 มกราคม 2557     |      10239
ทั้งหมด 2 หน้า