คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลข 1130 สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลข 1130 สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรการดำเนินการฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้ ลำดับที่ 1 นายพฤกษ์ ชูสังข์ลำดับที่ 2 นางสาวภัทรารีย์ อินทมาตร์ฉะนั้น จึงให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์เอกสารประกอบ 
22 สิงหาคม 2566     |      365
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว อัตรา 273 คนงานเกษตร
     คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 273 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1. คุณสมบัติของผู้สมัคร                  1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม                  1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้                  1.3 เป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และหากมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะของกรมขนส่งทางบก ชนิดที่ 2 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                  1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจปฏิบัติงาน อดทน และซื่อสัตย์สุจริต                  1.5 เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้และทัศนคติ (Competency) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ข้อ โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะนั้น ให้เป็นไปตามคู่มือ Competency และดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะได้ในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ (http://personnel.mju.ac.th/edoc/rules/ Competency _handbook.pdf)                  1.6 เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องค่าเช่าบ้านหรือที่พัก 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ http://personnel.mju.ac.th โดยพิมพ์คำว่า “.ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว” ในช่องค้นหาหรือติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา ๐9.0๐ – ๑1.3๐ น. และ ๑๓.3๐ – ๑5.3๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว อัตรา 273
8 ธันวาคม 2557     |      797
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เลขที่ตำแหน่ง 453 อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,670 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมีรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 337/2555
7 พฤศจิกายน 2555     |      7433
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อัตราเลขที่ 935 และอัตราเลขที่ 936 จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. และ 13.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 34/2555
1 มกราคม 2557     |      9765
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อัตราเลขที่ 047 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. และ 13.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 33/2555
1 มกราคม 2557     |      10216
ทั้งหมด 2 หน้า