คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดงาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ถ่ายทอดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2567 ณ ห้อง E117 อาคารเรียนรวมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์กิจกรรมในโครงการ ทบทวนโครงสร้างองค์กร (ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ / พันธกิจ / ค่านิยม) ทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคณะฯ (SWOT Analysis และ TOWS matrix)วิทยากร รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 ตุลาคม 2566     |      123
หารือเพื่อทำความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ
     วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ Dr.LIU Yan, Dr.FANG Chongye, Prof.HUANG Aixiang และMs.MA Wensha จาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐจีน โดยการพบปะครั้งนี้ นอกจากจะร่วมหารือเพื่อทำความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้ว Dr.LIU Yan, Dr.FANG Chongye, Prof.HUANG Aixiang และ Ms.MA Wensha ยังได้นำเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมอาหารร่วมกับคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร    On Wednesday, September 6, 2566, Assistant Professor Dr. Kanjana Narkprasom, Dean of the Faculty of Engineering and Agricultural Industry, along with Assoc. Prof. Dr. Rapeephun Dangtungee Dean of the International College, warmly welcomed Dr. LIU Yan, Dr. FANG Chongye, Prof. HUANG Aixiang, and Ms. MA Wensha from Yunnan Agricultural University, People's Republic of China.    During this meeting, in addition to discussing potential research collaborations in the field of health-oriented food and exchanging students, Dr. LIU Yan, Dr. FANG Chongye, Prof. HUANG Aixiang, and Ms. MA Wensha also presented their research work and food technology innovations. This included sharing insights into healthy food technologies and engaging in academic exchanges with faculty members from the Faculty of Engineering and Agricultural Industry.
14 กันยายน 2566     |      204
ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย ระหว่างคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Department of Food Science National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน
      วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรภัทร วาฤทธิ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม ให้การต้อนรับ Dr.Jia-Hsin Guo Associate Professor, Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan พร้อมด้วย Dr. Mohsen Gavahian ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมชมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร Dual Degree ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รวมทั้งการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Department of Food Science National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน    ในช่วงบ่าย Dr.Jia-Hsin Guo และ Dr. Mohsen Gavahian Associate Professor, Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Emerging Food Processing Technologies: Opportunities for Food Agro-Industry ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนักศึกษาแลกเปลี่ยน Mr.Chi-Feng Lee และ Miss Yen-Yu Chen จาก Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan เข้าร่วมรับฟัง และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร
14 กันยายน 2566     |      301
รางวัล ASEAN Inclusive Business Award
   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวลัษณ์ มณีวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการที่คุณได้รับรางวัล ASEAN Inclusive Business Award ในงาน ASEAN Inclusive Business Awards ปี 2023 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ The Mulia Resort, Nusa Dua, บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่คุณได้รับการรับรองในระดับสากลสำหรับความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการสร้างธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน   ความสำเร็จนี้เป็นการพิสูจน์ถึงความพยายามอันเต็มเปี่ยม ความคิดสร้างสรรค์ และการมุ่งมั่นในการสร้างแนวทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม นางสาวเสาวลัษณ์ มณีวงศ์ ได้เป็นแรงบันดาลใจต่อเพื่อนร่วมสาขาและส่วนอื่น ๆ ในการเชื่อมโยงความรู้ความสามารถทางวิชาการกับการพัฒนาธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม   ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการศึกษาและการเรียนรู้ต่อไป และเราหวังว่าความเจริญรุ่งเรืองของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้    The Faculty of Engineering and Agro-Industry proudly extends its heartfelt congratulations to Miss Sawasdee Maneewong, a first-year Master's Degree student in the field of Food Innovation and Technology within the Faculty of Engineering and Agro-Industry at Maejo University.We are delighted to celebrate your outstanding achievement in receiving the ASEAN Inclusive Business Award at the ASEAN Inclusive Business Awards 2023 event. The award ceremony, held on August 23, 2566 (2023),As part of ASEAN Summit activities at The Mulia Resort, Nusa Dua, Bali, Indonesia.is a remarkable recognition of your dedication and active involvement in creating business initiatives that benefit everyone.    This accomplishment serves as a testament to your unwavering efforts, creativity, and commitment in establishing business models that contribute positively to the broader community. Miss Sawasdee Maneewong, your success is truly an inspiration to your fellow students and others, showcasing the potential of combining academic knowledge and responsible business development.    We join in congratulatiprofessionalฃng you on this milestone of academic and success. We are confident that your flourishing journey will continue to inspire Mae Jo University, particularly the Food Innovation and Technology department, as well as the entire ASEAN community.Once again, our heartfelt congratulations, and we wish you continued prosperity and inspiration in your academic pursuits!ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาโปรโมทโพสต์" width="18" />" width="18" />ความรู้สึกทั้งหมด77
14 กันยายน 2566     |      270
คว้า 2 รางวัลจากการประชุมระดับนานาชาติ "STISWB XV 2023
     คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จคว้า 2 รางวัลจากการประชุมระดับนานาชาติ "STISWB XV 2023 LUANG PRABANG LAOS" หรือ “การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15” ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สปป.ลาว ระหว่าง วันที่ 8 -? 10 สิงหาคม 2566    รางวัลนำเสนอภาคโปสเตอร์ยอดเยี่ยม จากผลงานชื่อ "การกำหนดอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูดซึมไขมันโดยใช้โปรตีนจากพืชแทนนมวัว" ทีมวิจัยประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ ดร. จิตราพร งามพีระพงศ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมโครงการวิจัย ผศ. ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล คณะบริหารธุรกิจ    รางวัลที่สามจากการนำเสนอภาคบรรยาย ผลงานชื่อ "การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสและทางเคมีของไอศกรีมอะโวคาโดที่มีไขมันลดลงและคาร์โบไฮเดรตต่ำ" นักวิจัยที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ ได้แก่ รศ.ดร. วิวัฒน์ หวังเจริญ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมโครงการวิจัย อ. กัญญา บุตราช คณะวิทยาศาสตร์ น.ส. ณัฐกานต์ รักเมือง น.ส. ณัญณิชา สมฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    นอกจากนี้ ผศ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติเป็นประธานดำเนินงานการประชุมวิชาการในสาขาวิศวกรรมทางการเกษตร ชีววิทยา และอาหาร    ความสำเร็จเหล่านี้ตอกย้ำถึงความทุ่มเทและความเป็นเลิศของทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การมีส่วนร่วมที่โดดเด่นของทีมนักวิจัยไม่เพียงแต่ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมวิจัยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน    The Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University proudly congratulates the research team for their outstanding performance in "STISWB XV 2023 LUANG PRABANG LAOS." international conference. It is the 15th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being," hosted by Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao PDR, from August 8-10, 2023.   The prestigious "Best Paper Award" for their work titled "Formulation of Meal Supplement for Fat Malabsorption Problems Patients using Plant Based Protein Instead of Cow Milk." The reseach team are Ngampeerapong C, Sumritsakun C, Chatvuitinun S, and Tangsuphoom N.   "3rd Runner-Up Presentation Award" for their work titled "Sensory and Chemical Analysis of Reduced Fat and Low Carb Avocado Ice Cream." The researchers in this work are Rukmaeing N, Somrit N, Buttaraj K, and Wangcharoen W.   Additionally, Assistant Professor Dr. Kanokwan Tandee was a chairperson for Agricultural, Biological and Food Engineering session.   These accomplishments highlight the dedication and excellence of the research team from the Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University. Their remarkable contributions have not only brought recognition to the university but also demonstrated their commitment to advancing science, technology, and innovation for the betterment of sustainable well-being.
14 กันยายน 2566     |      277
Best Oral Presentation รางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมภาคบรรยาย ในงาน The 9th Conference on Research and Creative Innovations (CRCI 2023)
      วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดริญญา มูลชัย ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมภาคบรรยาย Best Oral Presentation ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ      คณาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ได้เข้าการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566The 9th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2023 “...สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ระหว่าง วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่โดยได้ร่วมนำเสนอภาคบรรยายและประกวดผลงานนวัตกรรม ดังต่อไปนี้ อ.ดร.วรวรรณ เพชรอุไร เข้าร่วมประกวดผลงานประเภทนวัตกรรม “ผ้าเคลือบยางพาราคลุมดินกันวัชพืช”ผศ.ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ และ นายธีรัตม์ วงเวียนไชย นำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง “ฟิล์มเคลือบป้องกันเชื้อราจากน้ำยางวัลคาไนซ์ร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์และนาโนซิลเวอร์”ผศ.ดริญญา มูลชัย นำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง “ยางฟองน้ำดูดซับเสียงจากน้ำยางธรรมชาติที่ใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติม”   Congratulations to Asst.Prof.Darinya Moonchai for winning the Best Oral Presentation award in the field of Science, Physics, Health, and Biology at The 9th Conference on Research and Creative Innovations (CRCI 2023)!   The conference took place on July 25-26, 2566, at the International Convention Center, 2nd floor, The Empress Hotel , Chiang Mai.The theme of CRCI 2023 was "Towards Research for Society, Driving the Economy and Society through Innovations for Sustainable Development." Participants from the Rubber and Polymer Technology Department were actively involved in presenting their innovative works:      Assoc.Prof.Dr.Worawan Petchurai participated in the innovation competition with the project "Para Rubber-Coated Fabric for Weed Control."      Dr.Philaiwan Pornprasit and Mr.Theerat Wongwianchai presented their research titled "Antifungal Rubber Coating using Vulcanized Natural Rubber with Zinc Oxide and Silica Nanoparticles."      Assoc.Prof.Darinya Moonchai presented her oral presentation on "Sound Absorbing Foam from Natural Rubber, Extracted from Oil Palm Sap."
14 กันยายน 2566     |      235
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
           ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 กันยายน 2566     |      73
บรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ยางให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเชียงราย
       เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2566, ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี จากสาขาเทคโนโลยียางพอลิเมอร์ ได้บรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ยางให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเชียงราย เพื่อให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเข้าใจถึงเทคโนโลยีน้ำยาง การแปรรูปยางทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ จำนวน 20 รายนอกจากนี้ ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี สาขาเทคโนโลยียางพอลิเมอร์ ได้สาธิตการทำยางคอมพาวนด์ การทำยางปูพื้น การเตรียมสารสำหรับทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง การทำผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำ         On July 17, 2566, the Program in Rubber and Polymer Technology Asst. Prof. Dr. Siwarote Boonrasri, a prominent academic in the field. He delivered an enlightening lecture and practical demonstrations on rubber product manufacturing to a group of 20 rubber farmers from Chiang Rai province. The primary objective of this educational event was to equip the farmers' institution with in-depth knowledge of rubber technology, covering both theoretical principles and real-world applications, including the processing of rubber latex.        During the engaging session, Asst. Prof. Dr. Siwarote Boonrasri presented various aspects of rubber production, from the creation of compound rubber and rubber sheets to the proper preparation of materials for manufacturing rubber products using latex. Moreover, the attendees had the opportunity to explore the fascinating process of producing foam rubber products.
14 กันยายน 2566     |      75
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
       วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตรพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ แนะนำหลักสูตร และนำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะ        On Friday, July 21,2023, teachers and students from Tak Pittayakom school from Tak province visited Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University. Assistant Professor Dr.Tithinun Rattanaplome, Deputy dean of Academic and International affairs introduced 5 courses in the faculty.Faculty and staffs also showed facilities such as laboratories and pilot plants. Thanks to teachers and students from Tak Pittayakom school for visiting our faculty.ขอบคุณ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ที่เลือกคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอบคุณสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในการประสานงานกับทางโรงเรียน ขอบคุณหน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่สนับสนุนโดรน “เจ้าเอี้ยง” มาบินให้น้องๆ ได้ชมขอบคุณ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาที่ช่วยจัดเตรียมการต้อนรับ เปิดห้อง และแนะนำเครื่องมือให้น้องๆ 
14 กันยายน 2566     |      71
ทั้งหมด 25 หน้า