คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ในงาน Startup Gate Pitching Challeng 2023
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ในงาน Startup Gate Pitching Challeng 2023คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท ทีมปันแสน และ ทีมREISSCHEIN คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge 2023) จากทั้งหมด 12 ทีม จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "ทีมปันแสน" นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร กับผลงาน "เยลลี่บุกเสริมสารสกัดจากขมิ้นชันคุมหิวผิวสวย" ประกอบด้วย1. นางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง2. นายณัฐพงษ์ มุงเมือง3. นายอาทิตย์ ด่านกระโทก4. ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (อ.ที่ปรึกษาทีม)ชนะเลิศอันดับ 2 "ทีม REISSCHEIN" กับผลงาน "ไวน์ข้าวออร์แกนนิค" นักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย1.น.ส.นันทกานต์ นันสาย2.น.ส.นัทธมน ขวัญทัย3.ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี (อ.ที่ปรึกษาทีม)
21 ตุลาคม 2566     |      272
"รางวัลชมเชยระดับประเทศ มีดกรีดยางอินทรี/มีดกรีดยางแบบมีกลไก"
"รางวัลชมเชยระดับประเทศ มีดกรีดยางอินทรี/มีดกรีดยางแบบมีกลไก"ในวันที่ 27 กันยายน 2566 การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน Rubber Innovation Matching Day นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการจับคู่ธุรกิจ ภายใต้โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch 3 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 198 คน ทีมผู้เข้าร่วม 28 ทีม 91 คนผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษาโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางการพัฒนาด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง (Natural Rubber Startup Acceleration Program Batch 3) จากโครงการเรื่อง มีดกรีดยางอินทรี/มีดกรีดยางแบบมีกลไก โดยมีสมาชิก นายคณินทร์ชัย เอกพุฒิวงศ์ เกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้รับรางวัลชมเชยผลงานระดับ Product to Market (P2M) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยางพาราเข้าสู่ตลาด
21 ตุลาคม 2566     |      240
RUBBER GUARD คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเหนือ
ทีม RUBBER GUARD คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเหนือ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ทีม : RUBBER GUARD คว้ารางวัลชนะเลิศ ผ่านเข้ารอบการแข่งขันการประกวดความเป็นไปได้ทางธุรกิจภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11 (Research to Market) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ฯทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนในการแข่งขันภูมิภาคเหนือต่อไป จำนวน 3 ทีม มีดังนี้ทีม : RUBBER GUARDผลงานวิจัย : น้ำยางพาราเคลือบเหล็กป้องกันสนิมอาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ทีมนักศึกษา1. นายกฤษฎา มุ่งพูนกลาง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2. นางสาวขวัญกมล โนภา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร3. นายรณกร เครือหงษ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร4. นางสาวธันชนก คำมา คณะบริหารธุรกิจ5. นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ทีม : AES Re-Energyผลงานวิจัย : การพัฒนาฉนวนกันความร้อนแบบคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าชีวมวลอาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ภคมน ปินตานาทีมนักศึกษา1. นางสาวลลิตา เพชรใจหาญ คณะพลังงานทดแทน2. นางสาวศุภมาส ทวีสุข คณะพลังงานทดแทน3. นางสาวจรรยพร หลู่จิ่ง คณะพลังงานทดแทน4. นางสาวธัญรดา เอี่ยมหอม คณะบริหารธุรกิจ5. นางสาวรดาดาว มงคลแก้ว คณะบริหารธุรกิจ ทีม : Blis teamผลงานวิจัย : แผ่นมาสก์ปาก “Blis Balm”อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ศักดินันท์ นันตังทีมนักศึกษา1. นายเทพฤทธิ์ จาง คณะวิทยาศาสตร์2. นางสาววรรณวิษา กระจ่างฉาย คณะวิทยาศาสตร์3. นายธนชัญ คำภีระ คณะวิทยาศาสตร์4. นางสาวณัฐวิภา เผ่าดี คณะบริหารธุรกิจ5. นายพฤษชาติ แสนเขื่อนแก้ว คณะบริหารธุรกิจทั้งนี้ทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนในการแข่งขัน R2M ระดับภูมิภาคเหนือร่วมกับทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งหมด 21 ทีม เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษา จำนวน 9 ทีม แข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยการแข่งขันระดับภูมิภาคเหนือจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พ.ย -1 ธ.ค 66 นี้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
21 ตุลาคม 2566     |      272
Rubber Guard "น้ำยางพาราเคลือบเหล็กป้องกันสนิม" ที่ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนแบบให้เปล่า 100,000 บาท
ขอแสดงความยินดีกับทีม Rubber Guard "น้ำยางพาราเคลือบเหล็กป้องกันสนิม" ที่ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนแบบให้เปล่า 100,000 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (นักศึกษาปัจจุบัน และ ผู้จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) จำนวน 4 ราย ที่ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนแบบให้เปล่า 100,000 บาท (Ideation Incentive Program : #IDEA) รอบที่ 2/2566 จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup) และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MAP)1. โครงการ Rubber Guard "น้ำยางพาราเคลือบเหล็กป้องกันสนิม"โดย นายกฤษฎา มุ่งพูนกลาง นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และนางสาวขวัญกมล โนภา นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้2. โครงการ PEAT PLANT วัสดุเพาะเมล็ดและต้นกล้าจากวัตถุอินทรีย์ธรรมชาติ โดย นายเกรียงไกร ใจยสุข นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) และทีมงานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้สัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้3.โครงการระบบเพาะเห็ดแบบแม่นยำ โดย นายพุทธพงษ์ สุวรรณกูล นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน นายนิติพัฒน์ ปัญญา และนายปิติพล จิ่งต่า ศิษย์เก่าวิทยาลัยพลังงานทดแทนอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา และ อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ School of Renewable Energy, MJU.4.โครงการโจ๊กผำแม่โจ้ 1 เอ โดย นางสาวเกตุวลิน ล้ำเลิศนางสาวสุดา จันทะบัตร นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นางสาวพิมลพรรณ เพ็งสุริยา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
21 ตุลาคม 2566     |      279
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดงาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ถ่ายทอดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2567 ณ ห้อง E117 อาคารเรียนรวมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์กิจกรรมในโครงการ ทบทวนโครงสร้างองค์กร (ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ / พันธกิจ / ค่านิยม) ทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคณะฯ (SWOT Analysis และ TOWS matrix)วิทยากร รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 ตุลาคม 2566     |      137
หารือเพื่อทำความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ
     วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ Dr.LIU Yan, Dr.FANG Chongye, Prof.HUANG Aixiang และMs.MA Wensha จาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐจีน โดยการพบปะครั้งนี้ นอกจากจะร่วมหารือเพื่อทำความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้ว Dr.LIU Yan, Dr.FANG Chongye, Prof.HUANG Aixiang และ Ms.MA Wensha ยังได้นำเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมอาหารร่วมกับคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร    On Wednesday, September 6, 2566, Assistant Professor Dr. Kanjana Narkprasom, Dean of the Faculty of Engineering and Agricultural Industry, along with Assoc. Prof. Dr. Rapeephun Dangtungee Dean of the International College, warmly welcomed Dr. LIU Yan, Dr. FANG Chongye, Prof. HUANG Aixiang, and Ms. MA Wensha from Yunnan Agricultural University, People's Republic of China.    During this meeting, in addition to discussing potential research collaborations in the field of health-oriented food and exchanging students, Dr. LIU Yan, Dr. FANG Chongye, Prof. HUANG Aixiang, and Ms. MA Wensha also presented their research work and food technology innovations. This included sharing insights into healthy food technologies and engaging in academic exchanges with faculty members from the Faculty of Engineering and Agricultural Industry.
14 กันยายน 2566     |      221
ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย ระหว่างคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Department of Food Science National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน
      วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรภัทร วาฤทธิ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม ให้การต้อนรับ Dr.Jia-Hsin Guo Associate Professor, Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan พร้อมด้วย Dr. Mohsen Gavahian ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมชมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร Dual Degree ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รวมทั้งการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Department of Food Science National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน    ในช่วงบ่าย Dr.Jia-Hsin Guo และ Dr. Mohsen Gavahian Associate Professor, Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Emerging Food Processing Technologies: Opportunities for Food Agro-Industry ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนักศึกษาแลกเปลี่ยน Mr.Chi-Feng Lee และ Miss Yen-Yu Chen จาก Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan เข้าร่วมรับฟัง และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร
14 กันยายน 2566     |      320
รางวัล ASEAN Inclusive Business Award
   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวลัษณ์ มณีวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการที่คุณได้รับรางวัล ASEAN Inclusive Business Award ในงาน ASEAN Inclusive Business Awards ปี 2023 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ The Mulia Resort, Nusa Dua, บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่คุณได้รับการรับรองในระดับสากลสำหรับความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการสร้างธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน   ความสำเร็จนี้เป็นการพิสูจน์ถึงความพยายามอันเต็มเปี่ยม ความคิดสร้างสรรค์ และการมุ่งมั่นในการสร้างแนวทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม นางสาวเสาวลัษณ์ มณีวงศ์ ได้เป็นแรงบันดาลใจต่อเพื่อนร่วมสาขาและส่วนอื่น ๆ ในการเชื่อมโยงความรู้ความสามารถทางวิชาการกับการพัฒนาธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม   ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการศึกษาและการเรียนรู้ต่อไป และเราหวังว่าความเจริญรุ่งเรืองของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้    The Faculty of Engineering and Agro-Industry proudly extends its heartfelt congratulations to Miss Sawasdee Maneewong, a first-year Master's Degree student in the field of Food Innovation and Technology within the Faculty of Engineering and Agro-Industry at Maejo University.We are delighted to celebrate your outstanding achievement in receiving the ASEAN Inclusive Business Award at the ASEAN Inclusive Business Awards 2023 event. The award ceremony, held on August 23, 2566 (2023),As part of ASEAN Summit activities at The Mulia Resort, Nusa Dua, Bali, Indonesia.is a remarkable recognition of your dedication and active involvement in creating business initiatives that benefit everyone.    This accomplishment serves as a testament to your unwavering efforts, creativity, and commitment in establishing business models that contribute positively to the broader community. Miss Sawasdee Maneewong, your success is truly an inspiration to your fellow students and others, showcasing the potential of combining academic knowledge and responsible business development.    We join in congratulatiprofessionalฃng you on this milestone of academic and success. We are confident that your flourishing journey will continue to inspire Mae Jo University, particularly the Food Innovation and Technology department, as well as the entire ASEAN community.Once again, our heartfelt congratulations, and we wish you continued prosperity and inspiration in your academic pursuits!ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาโปรโมทโพสต์" width="18" />" width="18" />ความรู้สึกทั้งหมด77
14 กันยายน 2566     |      292
ทั้งหมด 78 หน้า