คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วงงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้            ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคานี้ เป็นเงิน 2,210,000.00บาท     1.เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด     2.เครื่องลดความชื้รเมล็ดพันธ์               จำนวน 1 เครื่องเอกสารแนบ
23 มีนาคม 2563     |      309
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อาคาร
    คณะวิสวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อาคาร กำหนดดูสถานที่พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียด เพิ่มเติมในวันที่ 27 กันยายน 2554 กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา 13 กันยายน 2554 ถึง 27 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. กำหนดเปิดซอง 30 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขานุการ คณะวิสวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ที่สนใจรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานคลังและพัสดุ คณะวิสวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2554 ถึง 27 กันยายน 2554 หรือสอบถามโทร 053875869-71 ในวันเวลาราชการเอกสาร ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน้า 1 หน้า 2
1 มกราคม 2557     |      9751
ทั้งหมด 3 หน้า