คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนเพื่อส่งเสริมระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 120 รายการ  จำนวนเงิน 495,000 บาท ได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัดเอกสารแนบ2.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่จำนวน 18รายการ จำนวนเงิน 494,210 บาทได้แก่ ร้านวิโรจพานิช VIROJ PANICH  เอกสารแนบ3.ค่าวัสดุไฟฟ้าจำนวน 21 รายการ จำนวนเงิน 494,210บาทได้แก่ ร้านวิโรจพานิช VIROJ PANICHเอกสารแนบ4.วัสดุสำนักงาน จำนวน 62 รายการ จำนวนเงิน 489,793 บาท ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวรรณ ซัพพลายเอกสารแนบ5.ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ จำนวนเงิน 490,000 บาทได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัดเอกสารแนบ6.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ จำนวนเงิน485,000 บาทได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจี๊ยะ ฟู้ด แอนด์ เบปเวอร์เรจเอกสารแนบ7.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22  รายการ จำนวนเงิน 479,840 บาทได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ไอที ซิสเทมส์เอกสารแนบ8.ค่าวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน485,000 บาทได้แก่ นายสมควร สายเครื่อง  เอกสารแนบ9.ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ จำนวน 6,000 แผ่น จำนวนเงิน 37,0500 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ๊นท์เอกสารแนบ10.ค่าถ่ายเอกสาร  จำนวน 1,500 ชุด จำนวนเงิน 50,960 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ๊นท์เอกสารแนบ11.ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารฝึกอบรม จำนวน 7,000เล่ม จำนวนเงิน 420,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ดี ซัพพลาย 1974เอกสารแนบ12.จ้างเหมาบริการเตรียมฐานเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตและจัดการด้วยเทคโนโลยีเหมาสม ได้แก่ บริษัท อัลเจนเทค จำกัดเอกสารแนบ13.จ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ ที่5 (การเก็บรักษาและแปรรูปผลผลิตเกษตร) จำนวนเงิน 462,000 บาท ได้แก่ นายเอกรัฐ จันทร์ประเสริฐเอกสารแนบ14. -จ้างเหมาบริการผลิตสื่อวิดีทัศน์การอบรมออนไลน์ จำนวน 7 เรื่อง พร้อม สำเนาลงแผ่นและจัดทำไฟล์วิดีทัศน์เพื่อการอบรมออนไลน์ลงสำเนาแผ่นดีวีดี จำนวน 7 เรื่อง เรื่องละ 2แผ่น       -จ้างเหมาบริการจัดทำไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออมไลน์ ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ infographic จำนวน 2 ชุด และจัดทำไฟล์สื่ออบรมออนไลน์ลงแผ่นดีวีดี จำนวน 8 ฐาน การเรียนรู้ เรื่องละ         2แผ่น รวม 16 แผ่น จำนวน 2 งาน จำนวนเงิน 498,000 บาท ได้แก่ บริษัท ซีเอสซี อีลิท เฮิร์ท จำกัดเอกสารแนบ15.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 3 (การจัดการโรคพืชและแมลง) จำนวนเงิน 452,000บาท ได้แก่ นายพิชิต เสาร์ใจเอกสารแนบ16.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 1 (การเตรียมดินสำหรับเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย) จำนวนเงิน 480,000บาท ได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัดเอกสารแนบ17.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 6(การจัดเศษวัสดุเกษตร Zero Waste) จำนวน 480,000 บาท ได้แก่บริษัท วรัญญา ยูนิเวิร์สแอนเซอร์วิส จำกัดเอกสารแนบ18.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 2(การบริหารจัดการแหล่งน้ำสำหรับเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย) จำนวน 460,000 บาท ได้แก่บริษัท วรัญญา ยูนิเวิร์สแอนเซอร์วิส จำกัดเอกสารแนบ19.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 4(การจัดการแปลงปลูกพืชอินทรีย์และพืชปลอดภัย) จำนวน 498,000 บาท ได้แก่ นายถิรวีฒน์ วงษาเทียมเอกสารแนบ
29 กรกฎาคม 2563     |      130
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ดวยถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.ค่าจ้างเหมาทำฐานเรียนรู้ที่3(การผลิตสารชีวภัณฑ์สำหรับเกษตรอินทรีย์)และค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ ที่ 4 (การผลิตเกษตรอินทรีย์ดวยถ่นชีวภาพและสารชีวภัณฑ์) จำนวนเงิน 310,000 บาท   ได้แก่ บริษัท อัลเจนเทค จำกัดเอกสารแนบ2.ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ จำนวน 2,000 แผ่น จำนวนเงิน 6,000 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ๊นท์เอกสารแนบ3.ค่าจ้างเหมาจัดจัดเอกสารฝึกอบรม จำนวน 2,000 เล่มจำนวนเงิน140,000 บาทได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ดี ซัพพลาย 1974เอกสารแนบ4.ค่าจ้างเหมาทำฐานเรียนรู้ที่1(การผลิตถ่านชีวภาพสำหรับเกษตรอินทรีย์)จำนวนเงิน 140,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิพิมพ์ อะกรีเทค (สำนักงานใหญ่)เอกสารแนบ5.ค่าจ้างเหมาทำฐานเรียนรู้ที่2(การผลิตวัสดุปลูกสำหรับเกษตรอินทรีย์)จำนวนเงิน140,000 บาทได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัดเอกสารแนบ6.ค่าวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน150,000 บาทได้แก่ นายสมควร สายเครื่องเอกสารแนบ7ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน50,000 บาทได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจี๊ยะ ฟู้ด แอนด์ เบปเวอร์เรจเอกสารแนบ8ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12  รายการ จำนวนเงิน 150,000 บาทได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัดเอกสารแนบ9.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13  รายการ จำนวนเงิน 140,000 บาทได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ไอที ซิสเทมส์เอกสารแนบ10.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่จำนวน 7รายการ จำนวนเงิน 49,990 บาทได้แก่ ร้านวิโรจพานิช VIROJ PANICH  เอกสารแนบ11.ค่าวัสดุไฟฟ้าจำนวน 8 รายการ จำนวนเงิน 125,000 บาทได้แก่ ร้านวิโรจพานิช VIROJ PANICHเอกสารแนบ12.ค่าถ่ายเอกสาร  จำนวน 500 ชุด จำนวนเงิน 5,000 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ๊นท์เอกสารแนบ13.ค่าวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ  จำนวนเงิน 75,000 บาท ได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัดเอกสารแนบ14.วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 60,000 บาท ได้แก่จันทิชาเอกสารแนบ
29 กรกฎาคม 2563     |      155
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนสีเขียวอย่างยั่นยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.ค่าจ้างเหมาเตรียมฐานเรียนการจัดการชีวมวล ฐานที่ 2 และ ค่าจ้างเหมาเตรียมฐานเรียนรู้การแปรรูปชีวมวล ฐานที่ 3 จำนวนเงิน 250,000 บาทได้แก่ บริษัท อัลเจนเทค จำกัดเอกสารแนบ2.ค่าจ้างเหมาเตรียมฐานเรียนการจัดการฝุ่น ฐานที่1 และค่าจ้างเหมาเตรียมฐานเรียนรู้ถนนสีเขียว จำนวนเงิน 275,000 บาท ได้แก่ บริษัท ดีซี เอส ครีเอชั่น จำกัดเอกสารแนบ3.ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารแผ่นพับ จำนวนเงิน 5,000 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ้นท์  เอกสารแนบ4.ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวนเงิน 120,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ดี ซัพพลาย 1974เอกสารแนบ5.ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 60,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ดี ซัพพลาย 1974เอกสารแนบ6.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 75,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจี๊ยะ ฟู้ด แอนด์เอกสารแนบ7.ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน 120,000 บาท ได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัดเอกสารแนบ8.ค่าวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 160,000 บาท ได้แก่ นายสมควร สายเครื่องเอกสารแนบ9.ค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน 119,775 บาท ได้แก่ ร้านวิโรจน์พานิช  VIROJ PANICHเอกสารแนบ10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 119,860 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ไอที ซิสเทมส์ เอกสารแนบ11.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จำนวนเงิน 59,900 บาท ได้แก่ ร้านวิโรจน์พานิช  VIROJ PANICHเอกสารแนบ
29 กรกฎาคม 2563     |      177
ส่งมอบ Face Shield ให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสันทราย จำนวน 10,000 ชิ้น
ส่งมอบ Face Shield ให้บุคลากรทางการแพทย์  จำนวน 10,000 ชิ้นตัวแทนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร มอบ Face Shield ให้บุคลากรทางการแพทย์ จากความร่วมมือกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีส่วนช่วยเหลือในภารกิจนี้ เราผลิตครบ เตรียมส่งต่อให้คุณหมอสู้ COVID19 แทนพวกเรา ด้วยความห่วงใยจากน้องๆ วิศวกรรมแม่โจ้ทุกโรงพยาบาลของรัฐในเชียงใหม่ต้องได้รับอย่างทั่วถึง ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม และขอบคุณKanyapak KuhapunyaG22 ที่สนับสนุนแผ่นใส 2,000 แผ่น มาให้ผลิตด้วยครับFaceshieldเซฟบุคลากรทางการแพทย์ใครไม่ทำเราทำCr.ภาพ?ChayakornCherngdeeผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
7 พฤษภาคม 2563     |      160
ทั้งหมด 64 หน้า