คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ดวยถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.ค่าจ้างเหมาทำฐานเรียนรู้ที่3(การผลิตสารชีวภัณฑ์สำหรับเกษตรอินทรีย์)และค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ ที่ 4 (การผลิตเกษตรอินทรีย์ดวยถ่นชีวภาพและสารชีวภัณฑ์) จำนวนเงิน 310,000 บาท   ได้แก่ บริษัท อัลเจนเทค จำกัดเอกสารแนบ2.ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ จำนวน 2,000 แผ่น จำนวนเงิน 6,000 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ๊นท์เอกสารแนบ3.ค่าจ้างเหมาจัดจัดเอกสารฝึกอบรม จำนวน 2,000 เล่มจำนวนเงิน140,000 บาทได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ดี ซัพพลาย 1974เอกสารแนบ4.ค่าจ้างเหมาทำฐานเรียนรู้ที่1(การผลิตถ่านชีวภาพสำหรับเกษตรอินทรีย์)จำนวนเงิน 140,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิพิมพ์ อะกรีเทค (สำนักงานใหญ่)เอกสารแนบ5.ค่าจ้างเหมาทำฐานเรียนรู้ที่2(การผลิตวัสดุปลูกสำหรับเกษตรอินทรีย์)จำนวนเงิน140,000 บาทได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัดเอกสารแนบ6.ค่าวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน150,000 บาทได้แก่ นายสมควร สายเครื่องเอกสารแนบ7ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน50,000 บาทได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจี๊ยะ ฟู้ด แอนด์ เบปเวอร์เรจเอกสารแนบ8ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12  รายการ จำนวนเงิน 150,000 บาทได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัดเอกสารแนบ9.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13  รายการ จำนวนเงิน 140,000 บาทได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ไอที ซิสเทมส์เอกสารแนบ10.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่จำนวน 7รายการ จำนวนเงิน 49,990 บาทได้แก่ ร้านวิโรจพานิช VIROJ PANICH  เอกสารแนบ11.ค่าวัสดุไฟฟ้าจำนวน 8 รายการ จำนวนเงิน 125,000 บาทได้แก่ ร้านวิโรจพานิช VIROJ PANICHเอกสารแนบ12.ค่าถ่ายเอกสาร  จำนวน 500 ชุด จำนวนเงิน 5,000 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ๊นท์เอกสารแนบ13.ค่าวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ  จำนวนเงิน 75,000 บาท ได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัดเอกสารแนบ14.วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 60,000 บาท ได้แก่จันทิชาเอกสารแนบ
29 กรกฎาคม 2563     |      382
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนสีเขียวอย่างยั่นยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.ค่าจ้างเหมาเตรียมฐานเรียนการจัดการชีวมวล ฐานที่ 2 และ ค่าจ้างเหมาเตรียมฐานเรียนรู้การแปรรูปชีวมวล ฐานที่ 3 จำนวนเงิน 250,000 บาทได้แก่ บริษัท อัลเจนเทค จำกัดเอกสารแนบ2.ค่าจ้างเหมาเตรียมฐานเรียนการจัดการฝุ่น ฐานที่1 และค่าจ้างเหมาเตรียมฐานเรียนรู้ถนนสีเขียว จำนวนเงิน 275,000 บาท ได้แก่ บริษัท ดีซี เอส ครีเอชั่น จำกัดเอกสารแนบ3.ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารแผ่นพับ จำนวนเงิน 5,000 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ้นท์  เอกสารแนบ4.ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวนเงิน 120,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ดี ซัพพลาย 1974เอกสารแนบ5.ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 60,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ดี ซัพพลาย 1974เอกสารแนบ6.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 75,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจี๊ยะ ฟู้ด แอนด์เอกสารแนบ7.ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน 120,000 บาท ได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัดเอกสารแนบ8.ค่าวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 160,000 บาท ได้แก่ นายสมควร สายเครื่องเอกสารแนบ9.ค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน 119,775 บาท ได้แก่ ร้านวิโรจน์พานิช  VIROJ PANICHเอกสารแนบ10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 119,860 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ไอที ซิสเทมส์ เอกสารแนบ11.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จำนวนเงิน 59,900 บาท ได้แก่ ร้านวิโรจน์พานิช  VIROJ PANICHเอกสารแนบ
29 กรกฎาคม 2563     |      436
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ
            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วงงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้            ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓1.เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร จำนน 1 เครื่อง2.ชุดวิเคราะห์แยกโปรตีน  จำนวน 1 เครื่อง3.ชุดเครื่องวิเคาะห์แยกโปรตีน จำนวน 1 เครื่องเอกสารแนบ
13 เมษายน 2563     |      291
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วงงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้            ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓รายการ - เครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธ์ุ จำนวน 1 เครื่องเอกสานแนบ
31 มีนาคม 2563     |      325
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วงงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้            ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓1.เครื่องฮอโมจีไนซ์แบบใช้แรงดันสูง จำนน 1 เครื่อง2.เครื่องโคมาโทกราฟชนิดของเหลาประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง3.เครื่องทำแห้งด้วยความเย็นแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องเอกสารแนบ
25 มีนาคม 2563     |      343
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วงงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้            ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓1.เครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง2.เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุด้วยพลาสมา จำนวน 1 เครื่อง3.เครื่องแมสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่องเอกสารแนบ
25 มีนาคม 2563     |      399
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วงงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้            ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓1.ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปราตีน/ไนโตรเจน จำนวน 1 ชุด2.เครื่องตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง3.เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง4.เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด5.เครื่องสเปคโปรฟลูออโรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง6.เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร จำนวน 1 เครื่อง7.อ่างล้างอุปกรณ์พร้อมชั้นวางของ จำนวน 1 ชุด8.เครื่องหมุนเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง9.ชุดอุปกรณ์ทำความเย็นห้องเก็บตัวอย่างทดลอง จำนวน 1 ชุด10.ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไขมันแบบอัตโนมติ พร้อมระบบความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด11.ชุดเครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีน จำนวน 1 ชุดเอกสารแนบ
23 มีนาคม 2563     |      415
ทั้งหมด 3 หน้า