คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
งานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลนิธิโครงการหลวงรับสมัครงาน
งานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลนิธิโครงการหลวงรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติ ป.ตรี Food Tech Food Science Food Eng. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป มีความรู้ด้านการบริหารงาน ควบคุมคุณภาพอาหาร ระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 22000 มีประสบการณ์ด้าน Lab มีความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครได้ที่ อาคารแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง 243/1 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053-114236-9 แฟกซ์ ต่อ 103 ติดต่อ คุณศิริลักษณ์  อธิคมวิศิษฐ์ (mg.rpfplant@hotmail.com
1 มกราคม 2557     |      12205
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานเกษตร วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิประถมศึกษาปีที่ 4 เลขที่ตำแหน่ง 193 อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,700 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร นั้นบัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้                   1. นายสุรเดช  ต้นตี                   2. นายอนุพงศ์  ต้นทุน                   3. นายวิสูตร  วงศ์แสงวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา 09.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ (E๔๒๒) อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ป้ายประกาศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และเว็บไซต์คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร http://www.engineer.mju.ac.thประกาศ
1 มกราคม 2557     |      6578
ทั้งหมด 2 หน้า