คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
"นวัตกรรมการแปรรูปอาหารจากผลผลิตเกษตร"
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการแปรรูปอาหารจากผลผลิตเกษตรภายใต้โปรแกรมการอบรม "MAID Training Program 2022" การอบรมเพื่อติดตั้งองค์ความรู้และพัฒนากำลังคนจากความต้องการของสมาชิกชุมชนย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ณ โรงงานต้นแบบการแปรรูปอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อบรมทำเวิร์คชอป ได้แก่ แยมลำไยมะนาว แยมมะนาว เยลลี่มะนาว เยลลี่ลำไยมะนาว เห็ดฝอยทอดกรอบปรุงรส แนะนำกล้วยผงชงดื่ม เค้กกล้วย กล้วยสติ๊ก เทคนิคอบแห้งทำลูกประคบและชาสมุนไพร หมูฝอยรสหม่าล่าฯ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแปรรูป การยืดอายุการเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ และให้หนังสือคู่มือการแปรรูปอาหารอินทรีย์
1 กันยายน 2565     |      29
นักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 12
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ชมรมโดรนวิศวฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 12 สำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม วิทยากรให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร นายสกาย เทพบุญ ผู้ช่วยนักวิจัย รวมถึง ศิษย์เก่า และ นักศึกษาในชมรมโดรนวิศวฯ ภายใต้การควบคุมดูแลของ หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร การอบรมครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเข้าอบรมจากนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 กันยายน 2565     |      106
“ปัจจัยแห่งความสำเร็จและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือการดำเนินงานรัฐร่วมเอกชน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ได้เข้าร่วมเป็นเป็นวิทยากร เสวนา “ปัจจัยแห่งความสำเร็จและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือการดำเนินงานรัฐร่วมเอกชน” ภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่ (Meliá Chiang Mai) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและอาจารย์ เข้าใจบทบาท ภารกิจ ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนกลไกการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันในอนาคต โดยมีบุคลากรของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
1 กันยายน 2565     |      49
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และนางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู บูรพาจารย์ ผู้ประสิทประสาทวิชา รวมถึงพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2564 ด้านบริหารดีเด่น
1 กันยายน 2565     |      45
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ข้าราชการ บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้นำองค์กรนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเข้าพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 กันยายน 2565     |      43
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 กันยายน 2565     |      28
จัดฝึกอบรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจําปี 2565
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดฝึกอบรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจําปี 2565 ณ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางด้านอัคคีภัย ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
31 สิงหาคม 2565     |      46
นิทรรศการ นวัตกรรมด้าน Smart Farming ในงาน FTI Expo 2022 Shaping the Future Industry
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หัวหน้าหน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนวัตกรรมด้าน Smart Farming ซึ่งเป็นผลงานวิจัยพร้อมใช้ร่วมจัดแสดงในงาน FTI Expo 2022 – Shaping the Future Industry จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จับมือพันธมิตรองค์กรชั้นนำ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศภายใต้แนวคิด BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY (BCG Economy) เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ และจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมไทย
31 สิงหาคม 2565     |      36
ทั้งหมด 68 หน้า