คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
ผลการแข่งขัน Eng-Agro pitching
Eng-Agro pitching หลังจากที่น้องๆ ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 5 ทีมได้เข้าร่วมกิจกรรม boot camp แนวคิดเชิงธุรกิจและการวางแผนธุรกิจ เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาถึงเวลานำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยผลการแข่งขัน Eng-Agro pitchingเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ ห้อง E123 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ : ทีม Raklek จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 : ทีม Rose Limitless จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีม i meat you จากสาขาวิศวกรรมอาหาร รางวัลชมเชย : ทีม The exuberant และ ทีม Starchy จากสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
18 พฤษภาคม 2566     |      2
รับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ (ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท จำนวน 2 ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ (ระดับปริญญาเอก) ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท จำนวน 2 ทุนรายละเอียดประกาศhttps://drive.google.com/.../12GxBP5TApTAbkWGnjEi.../view...ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาhttps://drive.google.com/.../1vPjSQLYA31ZCJVUfURI.../view...
18 พฤษภาคม 2566     |      2
คณะทีมงานแผนกวิจัยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาการใช้ประโยชน์จาก Spraying Drone กลุ่มไม้ผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บำรุงรักษาสวนไม้ผล”
วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะทีมงานแผนกวิจัยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาการใช้ประโยชน์จาก Spraying Drone กลุ่มไม้ผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บำรุงรักษาสวนไม้ผล” โดยมี ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมแสดงผลงานที่ได้จากโครงการวิจัย และนำคณะทีมงานแผนกวิจัยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เยี่ยมชมการทำงานในโครงการวิจัย ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 พฤษภาคม 2566     |      2
เปิดรับสมัครรอบที่ 2 QUOTA
เปิดรับสมัครรอบที่ 2 QUOTAสมัคร : 1 - 30 มี.ค. 66ประกาศผล: 20 เม.ย. 66ยืนยันสิทธิ์ MyTCAS: 4-5 พ.ค. 66จ่ายค่าเทอม: 10-31 พ.ค. 66โครงการที่เปิดรับ1.รับตรง : รอบ Quota2.โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ3.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)4.โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด5.โครงการนักศึกษาพิการ5 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้1. อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ชีวภาพ2. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว3. วิศวกรรมกรรมอาหาร4. วิศวกรรมเกษตร5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอหารดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ www.engineer.mju.ac.thสมัครเรียนได้ที่ https://admissions.mju.ac.th#TCAS66#Dek66#เรียนเชียงใหม่#เรียนแม่โจ้
18 พฤษภาคม 2566     |      2
การพัฒนาระบบรมแก๊สโอโซนเพื่อย่อยซากไวรัส SAR-CoV2 ของทุเรียนสด
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบรมแก๊สโอโซนเพื่อย่อยซากไวรัส SAR-CoV2 ของทุเรียนสด” โดยมี รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมแสดงผลงานที่ได้จากโครงการวิจัย และนำผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในโครงการวิจัย
18 พฤษภาคม 2566     |      1
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ สภาเกษตรแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา “โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล” ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ สภาเกษตรแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา “โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล” ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร TCAS66 โควตา โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัลหลักสูตร 4 ปี ทั้งหมด 49 คน รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6/ปวช./กศน./GED หรือเทียบเท่าจำนวน 5 สาขาวิชาhttps://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/58.pdf...เปิดแล้วจ้า!!! รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา รอบที่ 21. สมัคร : วันที่ 1-30 มีนาคม 25662. ประกาศผล : วันที่ 20 เมษายน 25663. ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 66 (เฉพาะหลักสูตร 4 และ 5 ปี) mytcas.com4. จ่ายค่าเทอม:- หลักสูตร 4 วันที่ 10-31 พฤษภาคม 66สมัครที่ https://admissions.mju.ac.thค่าเทอม: https://admissions.mju.ac.th/.../File.../Tuition_fee2566.pdf#TCAS66#MJU#แม่โจ้#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#วิศวกรรมเกษตร#วิศวกรรมอาหาร#วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร#เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว#อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ชีวภาพ#โควตาโครงการลูกหลานเกษตรไทยก้าวไกลในยุคดิจิทัล
18 พฤษภาคม 2566     |      1
Digital Demo Day" วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
ขอเชิญเที่ยวงาน Digital Demo Day ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 จัดที่ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เริ่มตั้งแต่ เวลา 10.00-14.00 น. เชิญทุก ๆ ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “Digital Inspiration” โดย วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ คุณกฤษดา ธีรศุภลักษณ์และน้องฮับ เหมวิช วาฤทธิ์การโชว์รถ EV- โชว์รถจำนวน 5 คัน ประกอบด้วย รถโฟล์ค 3 คัน รถแดง EV 1 คัน รถมอเตอร์ไซด์ EV 1 คันการแสดงโชว์บินโดรน Agricultural Dronesหน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้TikTok https://vt.tiktok.com/ZSRsNrhSk/
18 พฤษภาคม 2566     |      6
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ งานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อร่วมบริการวิชาการและแสดงวิชาการโดยการนาเสนอแนวทางเกษตรสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม และ BCG รวมทั้ง SDGs ในงานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 จังหวัดระยอง จัดโดยสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย สมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยางสถาบันการสร้างชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กาหนดจัดงานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 ขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
18 พฤษภาคม 2566     |      3
ศูนย์การเรียนรู้จักรกลวิศวกรรม (บินโดรน)
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ คณะวิศวอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชมรมโดรนเกษตรแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คณะครู บุคลากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันกำแพง เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ศูนย์การเรียนรู้จักรกลวิศวกรรม (บินโดรน) จากทั้งหมด 7 ฐานการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 500 คนฐานกิจกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้1. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ2. ศูนย์การเรียนรู้จักรกลวิศวกรรม (บินโดรน)3. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรล้านนา4. ศูนย์การเรียนรู้การประมง และนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ5. ศูนย์การเรียนรู้การผลิตปลานิล ครบวงจร เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ6. ศูนย์การเรียนรู้เห็ดแม่โจ้7. ศูนย์การเรียนรู้การเพาะต้นอ่อน (Spoat)
18 พฤษภาคม 2566     |      2
ทั้งหมด 75 หน้า