คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
คว้า 2 รางวัลจากการประชุมระดับนานาชาติ "STISWB XV 2023
     คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จคว้า 2 รางวัลจากการประชุมระดับนานาชาติ "STISWB XV 2023 LUANG PRABANG LAOS" หรือ “การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15” ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สปป.ลาว ระหว่าง วันที่ 8 -? 10 สิงหาคม 2566    รางวัลนำเสนอภาคโปสเตอร์ยอดเยี่ยม จากผลงานชื่อ "การกำหนดอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูดซึมไขมันโดยใช้โปรตีนจากพืชแทนนมวัว" ทีมวิจัยประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ ดร. จิตราพร งามพีระพงศ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมโครงการวิจัย ผศ. ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล คณะบริหารธุรกิจ    รางวัลที่สามจากการนำเสนอภาคบรรยาย ผลงานชื่อ "การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสและทางเคมีของไอศกรีมอะโวคาโดที่มีไขมันลดลงและคาร์โบไฮเดรตต่ำ" นักวิจัยที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ ได้แก่ รศ.ดร. วิวัฒน์ หวังเจริญ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมโครงการวิจัย อ. กัญญา บุตราช คณะวิทยาศาสตร์ น.ส. ณัฐกานต์ รักเมือง น.ส. ณัญณิชา สมฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    นอกจากนี้ ผศ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติเป็นประธานดำเนินงานการประชุมวิชาการในสาขาวิศวกรรมทางการเกษตร ชีววิทยา และอาหาร    ความสำเร็จเหล่านี้ตอกย้ำถึงความทุ่มเทและความเป็นเลิศของทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การมีส่วนร่วมที่โดดเด่นของทีมนักวิจัยไม่เพียงแต่ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมวิจัยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน    The Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University proudly congratulates the research team for their outstanding performance in "STISWB XV 2023 LUANG PRABANG LAOS." international conference. It is the 15th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being," hosted by Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao PDR, from August 8-10, 2023.   The prestigious "Best Paper Award" for their work titled "Formulation of Meal Supplement for Fat Malabsorption Problems Patients using Plant Based Protein Instead of Cow Milk." The reseach team are Ngampeerapong C, Sumritsakun C, Chatvuitinun S, and Tangsuphoom N.   "3rd Runner-Up Presentation Award" for their work titled "Sensory and Chemical Analysis of Reduced Fat and Low Carb Avocado Ice Cream." The researchers in this work are Rukmaeing N, Somrit N, Buttaraj K, and Wangcharoen W.   Additionally, Assistant Professor Dr. Kanokwan Tandee was a chairperson for Agricultural, Biological and Food Engineering session.   These accomplishments highlight the dedication and excellence of the research team from the Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University. Their remarkable contributions have not only brought recognition to the university but also demonstrated their commitment to advancing science, technology, and innovation for the betterment of sustainable well-being.
14 กันยายน 2566     |      293
Best Oral Presentation รางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมภาคบรรยาย ในงาน The 9th Conference on Research and Creative Innovations (CRCI 2023)
      วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดริญญา มูลชัย ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมภาคบรรยาย Best Oral Presentation ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ      คณาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ได้เข้าการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566The 9th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2023 “...สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ระหว่าง วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่โดยได้ร่วมนำเสนอภาคบรรยายและประกวดผลงานนวัตกรรม ดังต่อไปนี้ อ.ดร.วรวรรณ เพชรอุไร เข้าร่วมประกวดผลงานประเภทนวัตกรรม “ผ้าเคลือบยางพาราคลุมดินกันวัชพืช”ผศ.ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ และ นายธีรัตม์ วงเวียนไชย นำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง “ฟิล์มเคลือบป้องกันเชื้อราจากน้ำยางวัลคาไนซ์ร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์และนาโนซิลเวอร์”ผศ.ดริญญา มูลชัย นำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง “ยางฟองน้ำดูดซับเสียงจากน้ำยางธรรมชาติที่ใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติม”   Congratulations to Asst.Prof.Darinya Moonchai for winning the Best Oral Presentation award in the field of Science, Physics, Health, and Biology at The 9th Conference on Research and Creative Innovations (CRCI 2023)!   The conference took place on July 25-26, 2566, at the International Convention Center, 2nd floor, The Empress Hotel , Chiang Mai.The theme of CRCI 2023 was "Towards Research for Society, Driving the Economy and Society through Innovations for Sustainable Development." Participants from the Rubber and Polymer Technology Department were actively involved in presenting their innovative works:      Assoc.Prof.Dr.Worawan Petchurai participated in the innovation competition with the project "Para Rubber-Coated Fabric for Weed Control."      Dr.Philaiwan Pornprasit and Mr.Theerat Wongwianchai presented their research titled "Antifungal Rubber Coating using Vulcanized Natural Rubber with Zinc Oxide and Silica Nanoparticles."      Assoc.Prof.Darinya Moonchai presented her oral presentation on "Sound Absorbing Foam from Natural Rubber, Extracted from Oil Palm Sap."
14 กันยายน 2566     |      257
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
           ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 กันยายน 2566     |      81
บรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ยางให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเชียงราย
       เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2566, ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี จากสาขาเทคโนโลยียางพอลิเมอร์ ได้บรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ยางให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเชียงราย เพื่อให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเข้าใจถึงเทคโนโลยีน้ำยาง การแปรรูปยางทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ จำนวน 20 รายนอกจากนี้ ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี สาขาเทคโนโลยียางพอลิเมอร์ ได้สาธิตการทำยางคอมพาวนด์ การทำยางปูพื้น การเตรียมสารสำหรับทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง การทำผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำ         On July 17, 2566, the Program in Rubber and Polymer Technology Asst. Prof. Dr. Siwarote Boonrasri, a prominent academic in the field. He delivered an enlightening lecture and practical demonstrations on rubber product manufacturing to a group of 20 rubber farmers from Chiang Rai province. The primary objective of this educational event was to equip the farmers' institution with in-depth knowledge of rubber technology, covering both theoretical principles and real-world applications, including the processing of rubber latex.        During the engaging session, Asst. Prof. Dr. Siwarote Boonrasri presented various aspects of rubber production, from the creation of compound rubber and rubber sheets to the proper preparation of materials for manufacturing rubber products using latex. Moreover, the attendees had the opportunity to explore the fascinating process of producing foam rubber products.
14 กันยายน 2566     |      84
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
       วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตรพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ แนะนำหลักสูตร และนำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะ        On Friday, July 21,2023, teachers and students from Tak Pittayakom school from Tak province visited Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University. Assistant Professor Dr.Tithinun Rattanaplome, Deputy dean of Academic and International affairs introduced 5 courses in the faculty.Faculty and staffs also showed facilities such as laboratories and pilot plants. Thanks to teachers and students from Tak Pittayakom school for visiting our faculty.ขอบคุณ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ที่เลือกคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอบคุณสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในการประสานงานกับทางโรงเรียน ขอบคุณหน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่สนับสนุนโดรน “เจ้าเอี้ยง” มาบินให้น้องๆ ได้ชมขอบคุณ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาที่ช่วยจัดเตรียมการต้อนรับ เปิดห้อง และแนะนำเครื่องมือให้น้องๆ 
14 กันยายน 2566     |      79
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้“แนวทางการหารายได้ และการจัดการรายได้จากการให้บริการวิชาการ”
       งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้“แนวทางการหารายได้ และการจัดการรายได้จากการให้บริการวิชาการ” เมื่อวันที่ 20 กรกรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากร เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักวิจัย และบุคลากรของคณะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการหารายได้ และการจัดการรายได้จากการบริการวิชาการของคณะ ซึ่งนำไปสู่การหารายได้ที่ถูกต้องตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
14 กันยายน 2566     |      71
พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
      เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) กับ บริษัท เดชชัย รับเบอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย๋ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม รองคณะฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญที่ทันสมัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อยอดภาคการผลิตและบริการในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้
14 กันยายน 2566     |      76
ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
        วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สาขาวิศวกรรมเกษตร โดย รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให้การต้อนรับและเผยแพร่ผลงานวิจัยของสาขาวิศวกรรมเกษตร แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 45 คน ณ ห้อง E117 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกับเยี่ยมชม ฐานปฏิบัติการพลังงานและชีวมวล, ศูนย์เรียนรู้เครื่องจักรกลเกษตรและต้นกำลัง และหน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร (Smart Farm and Agriculture Solution Research Unit) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 กันยายน 2566     |      78
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทาง วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารายได้ให้คณะ
“โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทาง วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารายได้ให้คณะ (การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) และแนวทางการหารายได้จากครุภัณฑ์ เครื่องมือ และเครื่องทดสอบ)”     วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม คณบดี กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพีธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ บริหารจากเครือข่าย หัวข้อ “โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทาง วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารายได้ให้คณะ (การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) และแนวทางการหารายได้จากครุภัณฑ์ เครื่องมือ และเครื่องทดสอบ)” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณสุวรรณ สุทธิขจรกิจการ ในหัวข้อดังนี้1. Total Productive Maintenance (TPM Overview)2.“การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง” (Autonomous Maintenance)3.แนวทางการหารายได้จากครุภัณฑ์ เครื่องมือ และเครื่องทดสอบ วิทยากร คุณสุวรรณ สุทธิขจรกิจการ4.ฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องทดสอบ โดยใช้หลัก TPM
14 กันยายน 2566     |      84
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม ในวาระที่เข้ารับตำแหน่ง "คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร"
      ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม ในวาระที่เข้ารับตำแหน่ง "คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร"วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 คุณชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และบุคลากรสายสนับสนุน มอบแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสมในวาระที่เข้ารับตำแหน่ง "คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร"      We extend our heartfelt congratulations to Associate Professor Dr. Kanjana Narkprasom on assuming the position of Dean of the Faculty of Engineering and Agro Industry.On July 4, 2566, Mrs. Chuliphan Wongkhumtan, Director of the Dean's Office, Faculty of Engineering and Agro Industry, along with supporting staff, presented a beautiful bouquet of flowers to join in celebrating the appointment of Associate Professor Dr. Kanjana Nakaprasom as the new Dean of the Faculty of Engineering and Agro Industry.
14 กันยายน 2566     |      97
ทั้งหมด 78 หน้า