คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
รางวัลระดับ Bronze งานการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Conference 2022 Agricultural Innovation and Natural Resources)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมนำเสนองานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Conference 2022 Agricultural Innovation and Natural Resources) ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดย ได้รับรางวัลระดับ Bronze จากการนําเสนอภาค บรรยาย เรื่อง ผลของวิธีการเตรียมเมล็ดและวิธีการเคลือบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองนักศึกษาและอาจารย์ ที่เข้าร่วมการนำเสนอ สิรวิชญ์ กันธะ วิศรุต รังษี เมธวิน วงศ์เมธา และ ธิดารัตน์ แก้วคําอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานวิจัย อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
1 กันยายน 2565     |      103
อุปกรณ์ IOT สำหรับตรวจวัดและควบคุมการให้น้ำทางการเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติ
อุปกรณ์ IOT เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่าระดับปริมาณความชื้นในดิน (Sensor note) ในช่วงค่าความชื้น 0-50 เปอร์เซ็นต์ความชื้น (db) เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นสำหรับการกำหนดช่วงความชื้นและการแสดงผลสถานะการทำงานอุปกรณ์สามารถทำงานได้แบบ Stand alone ผลิตพลังงานจากแผง Solar cell อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำ/วาล์วน้ำไฟฟ้า (Control note) โดยอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อตอบโจทย์ข้อจำกัดในด้านพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สามารถช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำในแปลงได้อย่างแม่นยำด้วยการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติตามค่าปริมาณความชื้นในดิน นอกจากนี้อุปกรณ์สามารถสั่งงานทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาให้สั่งการจ่ายน้ำหรือดูข้อมูลพืชที่เพาะปลูกได้ผ่านแอปพลิเคชั่น iFarm#ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านค่าแรงงานและพลังงานไฟฟ้า ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ใช้งานง่าย ราคาถูกผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้โทร. 062 -3956355Email : choatpong_k@hotmail.com
1 กันยายน 2565     |      84
"รองชนะเลิสอันดับ 1 เหรียญทอง ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากน้ำยางพาราข้นผสมแป้ง"
ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเภทโปสเตอร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิสอันดับ 1 เหรียญทอง ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากโครงงานเรื่อง ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากน้ำยางพาราข้นผสมแป้ง โดยมีสมาชิก นาย ติณณ์ อุสาพรหม นางสาวจรรยพร สีมาส่งเสริม นางสาวบรรธิตา บรรพลา โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย ครูที่ปรึกษา นางสุพัตรา ไชยจันหอม ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ผศ. ดร.สุภาษร สกุลใจตรง
1 กันยายน 2565     |      101
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์”
งานบริการวิชาการและวิจัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนา นาคประสม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และนายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล นักวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ให้บริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์” เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น น้ำพริกตาแดง แชมพูสมุนไพร ผลิตภัณฑ์กาแฟ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และยกระดับสินค้าในชุมชนให้มีมูลค่าสูงขึ้น ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1 กันยายน 2565     |      44
การแข่งขันฟุตบอลวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์ EN-AGRO CUP'65
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 ชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ จัดการแข่งขันฟุตบอลวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์ EN-AGRO CUP'65 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพีธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนักศึกษาจากคณะวิศวฯ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชมรมฟุตบอลศิษย์เก่าแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันฟุตบอล และแข่งขันกีฬา?พื้นบ้าน ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ? ดุษฎี รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์? ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมมอบถ้วยรางวัล และร่วมในพิธีปิดการแข่งขัน
1 กันยายน 2565     |      37
“ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต Future Food Lab (FFL)”
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หนึ่งในทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติวิจัยแห่งอนาคต ร่วมในพิธีเปิด ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต Future Food Lab (FFL) ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้น ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์“ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต Future Food Lab (FFL)” เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “You are what you eat: better food better (กินอย่างไรให้สุขภาพดี) อยู่ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย Food Innopolis@MAEJO แผนงาน Future Food Lab ที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และนักศึกษาที่ต้องการใช้พื้นที่เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนศึกษารวบรวมส่วนผสมที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารอินทรีย์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสการเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต อย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน และกระจายรายได้สู่สังคมต่อไปภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางแห่งอนาคต นวัตกรรมอาหารใหม่ สู่อาหารโลกยั่งยืน (Novel Food)” โดย ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมทั้งเปิดตัวผู้เชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติวิจัยแห่งอนาคต ได้แก่ ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ และ ผศ.ดร.ชุติมา คงจรูญ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านอณูศิลปะวิทยาการอาหาร ที่จะคอยดูแลและให้คำแนะนำต่างๆ
1 กันยายน 2565     |      39
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง E 101 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 13.30 -16.30 น. วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เทคนิคการเขียน Resumeเพื่อการสมัครงาน แนวทางการปฏิบัติตน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ข้อควรปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 การสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร วันพุธที่ 21 กันยาน 2565 วัฒนธรรมองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 การเตรียมความพร้อมการนิเทศสหกิจศึกษาออนไลน์ รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ประสบการณ์การนิเทศสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
1 กันยายน 2565     |      41
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีภาคเช้า จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ร่วมกับการอบรมโครงการสานต่องานที่พ่อทำมุ่งสู่ป่าต้นแบบ ในโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร “ศาสตร์พระราชา ปกปักรักษาผืนป่ายั่งยืน” จัดปลูกป่าจำนวน 2000 ต้น ปล่อยสัตว์น้ำ 10000 ตัว และกิจกรรมสาธิตและสร้างฝายชะลอน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ รวมถึง มดดำประชาชน สโมสรลูกเสือนานาชาติ และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคค่ำ จัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี รองศาสตราจารย์โดย ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม นำกล่าวถวายราชสดุดีและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร องค์กรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และพสกนิกรชาวแม่โจ้ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 กันยายน 2565     |      38
ทั้งหมด 68 หน้า