ปริญญาตรี    ชีวิตที่คณะ     งานวิจัย     ประสบการณ์
.
   ปริญญาตรี   
.
 
 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

  เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก มุ่งเน้นการเรียน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ

วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง)

 

 

 สมัคร https://admissions.mju.ac.th/

      ระดับการศึกษา บันทึกความเข้าใจ MOU การเข้าศึกษา

      เราให้คุณมี ช่วงเวลาการศึกษาทาง
      เลือก จาก การฝึกงาน  สหกิจศึกษา
      ค้นคว้าวิจัย
     

      โครงการวิจัย
      บัณฑิตศึกษา
      อบรมการเตรียมความพร้อม
      การบริการวิชาการ
      สหกิจศึกษา

      ฝึกงาน
      ปัญหาพิเศษ
      การศึกษาต่อ
      การหางานทำ
      ทุนการศึกษา

นักเรียนสามารถไปศึกษายังต่างชาติสามารถเลือก
โปรแกรมที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ของอุตสาหกรรมและ

ชุมชนในวงกว้าง
นักเรียนต่างชาติ
โปรแกรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ข้อมูลการใช้ชีวิตต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยที่ทำ MOU กับเรา

ในฐานะที่เป็น นักเรียน ในท้องถิ่น คุณสามารถเข้าถึง ช่วงของตัวเลือก การศึกษา ที่จะนำ ความสามารถของคุณ ไปยังระดับ ถัดไป

สำหรับนักศึกษาโควตาและรับตรง
สำหรับนักศึกษา Admissions
เบอร์โทรติดต่อสอบถาม
ขั้นตอนและเอกสารที่นำมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2564)

ค่าสมัคร (ไม่รวมในค่าธรรมเนียมการศึกษา)
ค่าสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อ 1 ครั้ งการสมัคร) 300
หมวดที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 300
2.ค่าประกันของเสียหาย 1,000
3.ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200
4.ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 2,500
5.ค่าพัฒนานักศึกษา 1,150
6.ค่าลงทะเบียนเรียน (หน่วยกิต) 2,850
ขึ้นอยู่กับ นศ.แต่ละคนลงทะเบียนไม่เท่ากัน ไม่เกินเทอมละ 22 หน่วยกิต (บรรยาย หน่วยกิตละ 100 บาท / ปฏิบัติหน่วยกิตละ 200 บาท / สหกิจศึกษา หน่วยกิตละ 300 บาท)
รวมค่าธรรมเนียมจากข้อ 1 - 6 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินจากนี้ 8,000
หมวดที่ 2 ค่าบำรุงพิเศษ
7.ค่าบำรุงพิเศษคณะ 4,500
8.ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา (อยู่หอพักในมหาวิทยาลัย) 3,500
9.ค่ามัดจำกุญแจ (ได้คืนในภายหลัง) 700
10.ค่าพระพุทธสายพิรุณ/ค่าวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ 400
11.ค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม 1,000
สรุปค่าใช้จ่ายทั้ งสิ้ นข้อ 1-11 ประมาณเทอมละไม่เกินจากนี้ 18,100
หมายเหตุ : ทั้งนี้ยังไม่รวมค่า 1) ค่า "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนศ.ใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้" วันที่ 20-29 มิถุนายน 2562 ไม่เกินคนละ 2,500 บาท 2) ค่าตรวจสุขภาพ 150 บาท 3) เครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาใหม่/ค่าเอกสารตำราเรียน

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราอยู่ที่นี่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน
 เพื่อช่วยคุณ

ติดต่อเรา


ปรับปรุงข้อมูล 15/5/2567 10:28:06
, จำนวนการเข้าดู 5638