สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร


ปรับปรุงข้อมูล : 4/11/2563 10:51:51     อ่าน : 7197

ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering)

หลักสูตร 4 ปี (143 หน่วยกิต)

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
Bachelor of Engineering Program in Food Engineering
 

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)
Bachelor of Engineering (Food Engineering) หรือ B.Eng. (Food Engineering)

เน้นศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการแปรรูป และกระบวนการผลิตอาหารในอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และ วิศวกรรมเคมี เพื่อใช้ในการออกแบบ และควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลของกระบวนการแปรรูปอาหาร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง การออกแบบระบบความร้อน และระบบพลังงานทดแทนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนานวัตกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อใช้ในการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบและพัฒนาระบบการอบแห้ง การออกแบบระบบการลำเลียง ระบบต้นกำลัง หม้อกำเนิดไอน้ำแรงดันสูง ระบบความร้อน การออกแบบระบบห้องเย็น การออกแบบระบบตรวจวัดและควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ และการออกแบบกระบวนการผลิตตามมาตรฐานโรงงานอาหารที่ถูกต้อง

 

แนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 
ผู้ สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพวิศวกรประจำโรงงานที่มีความรู้เฉพาะทางสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมอาหารหรือหน่วยงาน ต่างๆของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรแปรรูปอาหาร สามารถออกแบบและตรวจสอบระบบทางกลต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประเมินมาตรฐานกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานในบริษัทเอกชน หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล

โหลดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การรับนักศึกษา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
  คุณสมบัติผู้สมัคร                                                      GPAX 2.50 ขึ้นไป
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ GPAX 3.00 ขึ้นไป
กรณี สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
บทความ 1 หน้า หัวข้อ "แรงบันดาลใจในการเรียน วิศวกรรมอาหาร"

วิธีการรับ 

ผู้สมัคร รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

ผู้สมัคร รอบที่ 3 และ 4 รับด้วยคะแนนการสอบสามัญ 9 วิชา Onet, Gat, Pat, และ GPAX ตามที่ ทปอ.กำหนด

ผู้สมัคร รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) และโครงการพิเศษอื่นๆ ได้แก่ โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ โควตาบุตรหลานเกษตรกร (ผ่าน สนง. สภาเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ) โควตาเด็กดีมีที่เรียน (ผ่าน สพม.34-42) โควตาบุตรศิษย์เก่าแม่โจ้ โควตาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฯลฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนดทุกประการ

จำนวนรับนักศึกษา ตามแผน 100% รับ
50
คน
    TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 50% รับ
25
คน
    TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 30% รับ
15
คน
    TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 10% รับ
5
คน
    TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 10% รับ
5
คน
    TCAS รอบที่ 5 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง รับเท่าที่ขาด    
           


กิจกรรมเด่น

นำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ "ดีเด่น"
จากงานประชุมวิชาการ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ชนะเลิศ Food Design
การประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2557
National Chiayi University ประเทศไต้หวัน
เครื่องตรวจความชื้น"ไร้สาย"
Dual Degree Program Student Mobility