สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering)

หลักสูตร 4 ปี (139 หน่วยกิต)

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
Bachelor of Engineering Program in Food Engineering
 

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)
Bachelor of Engineering (Food Engineering) หรือ B.Eng. (Food Engineering)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรอาหาร (ใบประกอบวิชาชีพควบคุม : กว.?วิศวกรรมเครื่องกล) ที่มีความเชี่ยวชาญเพาะด้านวิศวกรรมอาหาร มีความรู้ และทักษะด้านวิศวกรรมอาหารอาหาร ภายใต้แนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใช้ในการออกแบบ และควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลของกระบวนการแปรรูปอาหาร การออกแบบโรงงานแปรรูปอาหาร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง การออกแบบระบบความร้อน และระบบพลังงานทดแทนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนานวัตกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อใช้ในการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบและพัฒนาระบบการอบแห้ง การออกแบบระบบการลำเลียง ระบบต้นกำลัง หม้อกำเนิดไอน้ำแรงดันสูง ระบบความร้อน การออกแบบระบบห้องเย็น การออกแบบระบบตรวจวัดและควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ และการออกแบบกระบวนการผลิตตามมาตรฐานโรงงานอาหารที่ถูกต้อง

 

เข้าสู่ Website ของหลักสูตร

 

แนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 
ผู้ สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพวิศวกรอาหาร หรือ วิศวกรเครื่องกล

  • วิศวกรนักออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร และ ออกแบบโรงงานแปรรูปอาหาร
  • วิศวกรปฏิบัติงานในโรงงานแปรรูปอาหาร ที่มีความเฉพาะทาง สามารถควบคุมเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่มีการวิเคราะห์ขั้นสูง
  • นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐบาล หรือ หน่วยงานเอกขน ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรแปรรูปอาหาร
  • ผู้ประกอบการ ด้านวิศวกรรมอาหาร นวัตกรรมอาหาร และแปรรูปอาหาร


หลักสูตรปรับปรุง
2564 (ผ่านการรับรองจาก สกอ.แล้ว อยู่ระหว่างต่ออายุการรับรอง กว. จากสภาวิศวกร)


 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ผ่านการรับรองจาก สกอ.แล้ว และได้รับการรับรอง กว. จากสภาวิศวกร)

 

   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การรับนักศึกษา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร                                                     

GPAX

2.50

ขึ้นไป

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

GPAX

3.00

ขึ้นไป

กรณี สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

บทความ 1 หน้า หัวข้อ "แรงบันดาลใจในการเรียน วิศวกรรมอาหาร"

วิธีการรับ 

ผู้สมัคร รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

ผู้สมัคร รอบที่ 3 และ 4 รับด้วยคะแนนการสอบสามัญ 9 วิชา Onet, Gat, Pat, และ GPAX ตามที่ ทปอ.กำหนด

ผู้สมัคร รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) และโครงการพิเศษอื่นๆ ได้แก่ โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ โควตาบุตรหลานเกษตรกร (ผ่าน สนง. สภาเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ) โควตาเด็กดีมีที่เรียน (ผ่าน สพม.34-42) โควตาบุตรศิษย์เก่าแม่โจ้ โควตาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฯลฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนดทุกประการ

จำนวนรับนักศึกษา ตามแผน 100%

รับ

50

คน

 

 

TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 50%

รับ

25

คน

 

 

TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 30%

รับ

15

คน

 

 

TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 10%

รับ

5

คน

 

 

TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 10%

รับ

5

คน

 

 

TCAS รอบที่ 5 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง

รับเท่าที่ขาด

 

 


ปรับปรุงข้อมูล 21/12/2564 11:25:15
, จำนวนการเข้าดู 7935