หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์

ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม

รองประธาน

อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์มุกริน หนูคง

เลขานุการ