คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
Tel. , E-mail jakrapho@mju.ac.th
ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการ
Tel. 089-9975765 , E-mail chanawat@mju.ac.th
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสิ่งแวดล้อม
Tel. , E-mail sanwasan@mju.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
Tel. 0538755478 , E-mail yaidragon@mju.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
Tel. , E-mail kanjana_n@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. 0 , E-mail chuleepu@mju.ac.th

บุตลากรประจำคณะฯ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหลักสูตร
Tel. 0817163613 , E-mail supakit_pk@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. , E-mail yaowaluck@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. , E-mail ratirat@mju.ac.th

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Tel. 147 , E-mail Worawan@mju.ac.th
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Tel. 109 , E-mail philaiwan@mju.ac.th
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Tel. 090 519 4926 , E-mail siwarote.b@mju.ac.th
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Tel. , E-mail darinya@mju.ac.th
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Tel. , E-mail

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร

มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพดุษฎีบัณฑิตในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่จากการวิจัยสหวิทยาการด้านการเกษตร และการบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร

มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในสหสาขาวิชาทางการเกษตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้สหวิทยาการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ