เอกสารปะกอบ       เกี่ยวกับสหกิจศึกษา                     

คู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
สหกิจศึกษา มจ.497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ความหมายของ  มพ 497 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน จริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เป็นเวลา 16 สัปดาห์ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ จากการไปปฏิบัติงาน และทำให้นักศึกษา มีคุณภาพตรง ตามที่ สถานประกอบการ ต้องการมากที่สุด

กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา

เตรียมความพร้อมนักศึกษา
  จัดฝึกอบรมสหกิจศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจ และรับทราบประโยชน์ของ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การพัฒนาบุคคลิกภาพ เครือข่ายงานในสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ เป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนตัวนักศึกษาเองที่จะเข้าสู่สังคม และตลาดแรงงาน


หาตำแหน่งงาน
  นักศึกษาที่ติดต่อสถานประกอบการ เพื่อขอสมัครเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับความเห็นชอบ และเขียนเป็นโครงการ โดยมีพนักงานผู้รับผิดชอบฝ่ายสถานประกอบการ และ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จากทางมหาวิทยาลัย


เตรียมตัวก่อนปฏิบัติงาน
  จัดการฝึกอบรมนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนออกปฏิบัติงาน ได้แก่ เทคนิคการนำเสนองาน วัฒนธรรมองค์กร การเผชิญสถานการณ์ ในสถานประกอบการ การวางตัวในสังคมในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย และ การฝึกอบรมเตรียมความพร้อม เฉพาะด้านวิชาชีพที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน


ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
  นักศึกษาปฏิบัติงานที่สถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ภายใต้การดูแลของ พนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และมีอาจารย์ไปนิเทศงานอย่างน้อย 1 ครั้ง


ปฏิบัติครบ 16 สัปดาห์
  มหาวิทยาลัยจัดสัมมนาสหกิจศึกษา โดยสาขาวิชาและรับสัมฤทธิบัตรจาก อธิการบดี โดยเชิญตัวแทนสถานประกอบการมานำเสนอผล จากการปฏิบัติงานของนักศึกษา และนักศึกษานำเสนอประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นการให้โอกาสนัก ศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้งานสหกิจศึกษา
     
    อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ประจำสาขาวิชา

1.  รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสาขาวิชาของตน

2.  ประสานงานกับสถานประกอบการที่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอยู่แล้ว เพื่อให้ได้สถานประกอบการที่สามารถรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานได้

3.  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน คัดเลือกนักศึกษาลงตำแหน่งงาน และ ประกาศผลการคัดเลือก

4.  ประสานงานกับพนักงานผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการ เพื่อได้รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่อาจารย์รับผิดชอบ

5.  จัดโปรแกรมการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ดังนี้
- พื้นฐานของนักศึกษาความรู้ที่จำเป็นความสามารถเบื้องต้นและบุคลิกภาพ
- การพัฒนาการและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
- การให้ความรู้ ให้คำแนะนำ การติดตาม รวมถึงการดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของนักศึกษา - การประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษา


6.  การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้ง

7.  ให้คำปรึกษา พิจารณาหัวข้อโครงงานของนักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา

8.  ประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา

กิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นักศึกษาปฏิบัติงานที่สถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ภายใต้การดูแลของ พนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และมีอาจารย์ไปนิเทศงานอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยอาจารย์นิเทศจะต้องกรอกเอกสารตามโครงการสหกิจศึกษาดังนี้

?  แบบบันทึกข้อมูลสถานประกอบการ

?  แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงาน

? แบบบันทึกการนิเทศงาน

?  แบบสรุปผลการประเมินการเข้าร่วมสหกิจของสาขาวิชา

กิจกรรมหลังจากการปฏิบัติงาน

สาขา วิชาฯ จัดสัมมนาการนำเสนอประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการให้โอกาสนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้งานสหกิจศึกษา จัดเตรียมสัมฤทธิบัตร โดยประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา จัดทำให้ และเชิญตัวแทนสถานประกอบการมานำเสนอผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ประโยชน์ที่อาจารย์ สาขาวิชา และ มหาวิทยาลัยจะได้รับ

1.  ได้ ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ มีโอกาสในการพัฒนาจากความรู้นอกห้องเรียนและโจทย์การวิจัย โดยผ่านทางนักศึกษาและ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

2.  ทราบแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาวิชาในหลักสูตร และคุณภาพบัณฑิต ให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด

3.  เปิดวิสัยทัศน์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด

4.  ภาพพจน์ที่ดีในการให้โอกาสนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ในขณะที่ศึกษาอยู่
     
    สถานประกอบการ

แจ้งความประสงค์ในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

สถาน ประกอบการที่ประสงค์จะรับนักศึกษาสหกิจเข้าปฏิบัติงานในภาคการศึกษาใด โครงการสหกิจศึกษาใคร่ขอให้แจ้งความต้องการรับนักศึกษามาที่โครงการฯ ก่อนภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ภาค การศึกษา เพื่อที่ทางโครงการฯจะได้จัดหานักศึกษาได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบ การ ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการสามารถวางแผนการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาสหกิจได้ ล่วงหน้า โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้

?  แบบเสนองาน

?  แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา

ลักษณะงานที่เป็นสหกิจศึกษา


1.  นักศึกษาปฏิบัติงานตามโครงการที่ทางสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบโดยมีพนักงานที่ปรึกษาดูแลระหว่างปฏิบัติงาน

2.  นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน อย่างน้อย 70% ของงานทั้งหมดในโครงการและอาจได้รับมอบหมายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้

3.  ทำงานเต็มเวลา เสมือนพนักงานชั่วคราว

4.  ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์)

5.  มีการนิเทศงานโดยอาจารย์นิเทศของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด

6.  มีค่าตอบแทนตามสมควร ตามนโยบายของสถานประกอบการ

ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ

1.  มีโอกาสพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของสถานประกอบการเอง เพื่อจบมาเป็นพนักงานของตนเอง หรือสถานประกอบการอื่นในสาขาวิชาชีพเดียวกัน

2.  มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพมาเป็นพนักงาน โดยผ่านการทดลองงานมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

3.  มีโอกาสปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับอาจารย์ในสาขาวิชาชีพเดียวกัน

4.  ภาพพจน์ที่ดีในการช่วยเหลือสังคม โดยช่วยผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสาขาวิชาชีพนั้น ๆ

 


ปรับปรุงข้อมูล 26/1/2559 15:56:32
, จำนวนการเข้าดู 2027