ระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

หลักสูตร 4 ปี (138 หน่วยกิต)
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
Bachelor of Science Program in Rubber and Polymer Technology
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
Bachelor of Science (Rubber and Polymer Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)

 เน้น ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขา วัสดุศาสตร์(อุตสาหกรรมการยาง) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงพื้นฐานวิชาวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีน้ำยาง เทคโนโลยียางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การแปรรูปพอลิเมอร์และยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และยางพาราได้

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นนักวิชาการในบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆของรัฐ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และอุตสาหกรรมยางพารา

สำนักงาน : อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4
โทรศัพท์ : สายตรง 053-875000
ถึง 5015 สายภายใน 140
โทรสาร:   +66 5 387 50390

 

     โหลดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
       (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 

       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

การรับนักศึกษา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
  คุณสมบัติผู้สมัคร      
  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ GPAX    2.5 
ขึ้นไป 
    กรณีไม่ถึง 2.5 เพิ่มเติม (แต่ไม่ต่ำกว่า 2.00 )      
    แฟ้มสะสมผลงานเด่น      
   วิธีการรับ              
                ผู้สมัคร รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

ผู้สมัคร รอบที่ 3 และ 4 รับด้วยคะแนนการสอบสามัญ 9 วิชา Onet, Gat, Pat,
และ GPAX ตามที่ ทปอ.กำหนด

ผู้สมัคร รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) และโครงการพิเศษอื่นๆ ได้แก่ โควตาผู้มีความ
สามารถพิเศษ โควตาบุตรหลานเกษตรกร (ผ่าน สนง. สภาเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ)
โควตาเด็กดีมีที่เรียน (ผ่าน สพม.34-42) โควตาบุตรศิษย์เก่าแม่โจ้
โควตาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฯลฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่
สาขาวิชากำหนดทุกประการ

จำนวนรับนักศึกษา ตามแผน 100% รับ 35 คน
TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 50% รับ 18 คน
TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 30% รับ 13 คน
TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 10% รับ 3 คน
TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 10% รับ 3 คน
TCAS รอบที่ 5 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง รับเท่าที่ขาด
กิจกรรมเด่น

รางวัลเหรียญทอง Gold Award และเหรียญทองแดง Bronze Award จาก Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE) 2016
รางวัล Best paper award.ในงานประชุมนานาชาติ STISWB 2018. จัดที่เวียงจันทน์ สาขา Science and Technology

รางวัลเหรียญทอง Gold Award และเหรียญทองแดง Bronze Award จาก Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE) 2016
การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลยางพารานานาชาติครั้งที่ 1 ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 8-11 พ.ย.61

รางวัลเหรียญทอง Gold Award และเหรียญทองแดง Bronze Award จาก Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE) 2016
รางวัลเหรียญทอง Gold Award และเหรียญทองแดง Bronze Award จาก Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE) 2016

Facebook สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


ปรับปรุงข้อมูล 4/11/2563 10:53:49
, จำนวนการเข้าดู 5023