สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ภาค วิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 และได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2544

สำนักงาน : อาคารสมิตตานนท์ ชั้น 4
โทรศัพท์ : สายตรง (053) 878116, (053) 875030 ถึง 5031
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - - เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี -
จำนวน หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 120 หน่วยกิต 


  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาเขต/คณะ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเชียงใหม่

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร : 25450131101027

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Science and Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Food Science and Technology)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทางวิชาการ

5.2 ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นความรู้ภาษาไทย

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.5 การให้ปริญญากับผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

6.2 กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

6.3 คณะกรรมการด้านวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรและให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบและให้เสนอหลักสูตรต่อ คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบและให้เสนอหลักสูตรต่อ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565

6.6 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือทำงานในองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชนในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

8.1 นักวิทยาศาสตร์การอาหาร

8.2 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

8.3 ผู้ควบคุมคุณภาพอาหาร

8.4 ผู้ประเมินเพื่อรับรองระบบคุณภาพโรงงานอาหาร

8.5 นักโภชนาการ-นักส่งเสริมสุขภาพ

8.6 นักวิชาการ-ครู-อาจารย์

8.7 นักพัฒนาชุมชน-นักส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

8.8 พนักงานบริการและให้คำปรึกษาด้านการผลิตอาหาร

8.9 พนักงานจัดซื้อในโรงงานอาหาร

9. ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวกรผกา อรรคนิตย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม Doctor of Philosophy

Victoria University, Australia

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวกนกวรรณ ตาลดี Doctor of Philosophy

 University of Wisconsin–Madison, USA.

4. อาจารย์ นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

5. อาจารย์ นางสาวศรัญญา สุวรรณอังกูร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

10.1 อาคารเรียนรวมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

10.2 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่     

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สนใจสมัคร http://www.admissions.mju.ac.th/


  Facebook


ปรับปรุงข้อมูล 17/5/2566 14:39:33
, จำนวนการเข้าดู 11218