สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ปรับปรุงข้อมูล : 28/4/2563 22:21:31     อ่าน : 10101

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ภาค วิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 และได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2544

สำนักงาน : อาคารสมิตตานนท์ ชั้น 4
โทรศัพท์ : สายตรง (053) 878116, (053) 875030 ถึง 5031
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - - เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี -
จำนวน หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 135 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป : 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ : 99 จำนวน
หน่วยกิตหมวดเลือกเสรี : 6 หน่วยกิต)


  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

แนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ

เน้น การศึกษา เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถนอมและแปรรูปอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมอาหาร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ อาหาร ทั้งภาคทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีในการถนอมและแปรรูป อาหารรวมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องจักรชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรมจนได้อาหารที่มีคุณภาพ ดีปลอดภัยได้มาตรฐาน ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นนักวิชาการในบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ในหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการควบคุมคุณภาพ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

 

การรับนักศึกษา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 


  คุณสมบัติผู้สมัคร                                                                    
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ GPAX 2.5 ขึ้นไป

วิธีการรับ  

   

ผู้สมัคร รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

ผู้สมัคร รอบที่ 3 และ 4 รับด้วยคะแนนการสอบสามัญ 9 วิชา Onet, Gat, Pat, และ GPAX ตามที่ ทปอ.กำหนด

ผู้สมัคร รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) และโครงการพิเศษอื่นๆ ได้แก่ โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ โควตาบุตรหลานเกษตรกร (ผ่าน สนง. สภาเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ) โควตาเด็กดีมีที่เรียน (ผ่าน สพม.34-42) โควตาบุตรศิษย์เก่าแม่โจ้ โควตาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฯลฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนดทุกประการ

จำนวนรับนักศึกษา ตามแผน 100% รับ 60 คน
TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 50% รับ
30
คน
    TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 30% รับ
18
คน
    TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 10% รับ
6
คน
    TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง 10% รับ
6
คน
    TCAS รอบที่ 5 มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง รับเท่าที่ขาด    
           
   ปฏิทินการรับสมัคร    

กิจกรรมเด่น

เหรียญทองแดง จาก Korea International Women’s Inventions 2014 (KIWIE 2014 Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา งานวิจัยเรื่องการแปรรูปใบข้าว
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Awareness in Food Safety: Current issues from SMEs to Global markets นักร้องยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษาประเทศไทย