สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ภาค วิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 และได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2544

สำนักงาน : อาคารสมิตตานนท์ ชั้น 4
โทรศัพท์ : สายตรง (053) 878116, (053) 875030 ถึง 5031
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - - เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี -
จำนวน หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 135 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป : 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ : 99 จำนวน
หน่วยกิตหมวดเลือกเสรี : 6 หน่วยกิต)


  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปรัชญาหลักสูตร

สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และสามารถพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสม  มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม  และอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

ปรัชญาหลักสูตร


สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และสามารถพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

แนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ

เน้น การศึกษา เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถนอมและแปรรูปอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมอาหาร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ อาหาร ทั้งภาคทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีในการถนอมและแปรรูป อาหารรวมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องจักรชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรมจนได้อาหารที่มีคุณภาพ ดีปลอดภัยได้มาตรฐาน ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นนักวิชาการในบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ในหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการควบคุมคุณภาพ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร


- เป็นผู้กำลังศึกษาในชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีคะแนนสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

วิธีการคัดเลือก


- ให้ผู้สมัครส่งผลคะแนนเฉลี่ยสะสมและคะแนนสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์ มาให้กรรมการพิจารณาตามปฏิทินการรับสมัคร
- ให้ผู้สมัครส่งบทความ 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หัวข้อ “แรงบันดาลใจและความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” มาให้กรรมการพิจารณาตามปฏิทินการรับสมัคร
- ส่งสำเนาผลงานหรือกิจกรรมเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 3 ผลงาน มาให้กรรมการพิจารณาตามปฏิทินการรับสมัคร

ข้อมูลจำนวนนักศึกษารับเข้าระดับปริญญาตรีระหว่างปีการศึกษา 2561 ถึง 2564 
ระดับ ปริญญาตรี ของ สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ/วิทยาลัย : วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (28/04/2564)
รอบการประกาศรับสมัคร จำนวนที่ประกาศ จำนวนที่สมัคร จำนวนที่ยืนยันลงทะเบียนเรียน
ปีการศึกษา 2564 165 0
1. คัดเลือก 129 0
2. โควตาจัดสรร 10 0
3. โควตาจัดสรร MOU 14 0
4. โควตาความสามารถพิเศษ (ดนตรี-กีฬา) 1 0
5. โครงการลูกหลานเกษตรไทย 2 0
6. คัดเลือก (Open Farm) 9 0
ปีการศึกษา 2563 131 63
1. คัดเลือก 78 38
2. Addmissions (สกอ.) 9 6
3. โควตาจัดสรร 9 3
4. โควตาจัดสรร MOU 25 14
5. โควตาความสามารถพิเศษ (ดนตรี-กีฬา) 1 0
6. โครงการลูกหลานเกษตรไทย 6 2
7. โควตาเด็กดีมีที่เรียน 3 0
ปีการศึกษา 2562 232 52
1. คัดเลือก 96 9
2. Addmissions (สกอ.) 5 3
3. โควตาจัดสรร 29 8
4. โควตาจัดสรร MOU 25 14
5. โควตาบุตรศิษย์เก่า 1 0
6. โควตาความสามารถพิเศษ (ดนตรี-กีฬา) 3 1
7. โควตาชาวไทยภูเขา 4 1
8. โควตาราชประชานุเคราะห์ 1 1
9. โครงการลูกหลานเกษตรไทย 5 0
10. โควตาเด็กดีมีที่เรียน 4 0
11. งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี 8 4
12. รับตรงร่วมกัน 51 11
ปีการศึกษา 2561 345 72
1. คัดเลือก 262 36
2. โควตาจัดสรร 49 16
3. โควตาจัดสรร MOU 25 15
4. โควตาบุตรศิษย์เก่า 1 0
5. โควตาความสามารถพิเศษ (ดนตรี-กีฬา) 1 1
6. โครงการลูกหลานเกษตรไทย 5 2
7. โควตาเด็กดีมีที่เรียน 1 1
8. โควตาสถาบันพัฒนการเรียนรู้เพื่อชุมชน(สรช.) 1 1

 สนใจสมัคร http://www.admissions.mju.ac.th/


  Facebook


ปรับปรุงข้อมูล 21/12/2564 20:44:34
, จำนวนการเข้าดู 11218