หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม

ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี

เลขานุการ

อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร