คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  ในสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษา จำนวน 500,000 บาทต่อปี แบ่งเป็น ต้นปีและปลายปีการศึกษา
     ประเภทของทุนการศึกษา

ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท จำนวน 32 ทุน

ประเภทเรียนดี ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน

ประเภทกิจกรรมเด่น ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท จำนวน 8 ทุน

       *หมายเหตุ วงเงินและจำนวนทุนขึ้นอยู่กับ เงินรายได้ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในแต่ละปี

       ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุุนการศึกษา มิถุนายน และ พฤศจิกายน ของทุกปี ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ทุนการศึกษาจากภายนอกคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทุนการศึกษา (เครือเจริญโภคภัณฑ์)

ทุนการศึกษาบริษัท ดาสโก้ จำกัด และเครือข่ายของบริษัท

ทุนการศึกษาของมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ

ทุนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

ทุนพระราชทาน

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส

ทุนการศึกษาศิษย์เก่าแม่โจ้

ทุนการศึกษามูลนิธิ ทาคาฮาชิ

ทุนการศึกษาเอสโซ่

ทุนการศึกษาจากบริษัท ไมนิจิ กรุ๊ป

ทุนการศึกษา ก้นกุฎิ

*หมายเหตุ วงเงินและจำนวนทุนขึ้นอยู่กับ แหล่งทุน ในแต่ละปี


ปรับปรุงข้อมูล 24/8/2559 11:38:07
, จำนวนการเข้าดู 755