อบรมการเตรียมความพร้อม
     คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเลิศระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ
     
ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 Effect of Selected Food Ingredients on Oxygen Barrier Properties of Retort Pouches
OHSAS 18001 : 2007 (Occupation Health and Safety) โลจิสติกส์และซัพพลายเชน:เสริมแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา

     คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ขึ้นทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านการพัฒนาอาชีพ  ทักษะ  และประสบการณ์ก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานจริง

  • ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 for Industrial Management โดย คุณจักรกฤษณ์ วิภาอธิคม
  • ระบบคุณภาพ  OHSAS 18001 : 2007 (Occupation Health and Safety)
  • วัฒนธรรมองค์กร .โดย คุณสมพร แรกชำนาญ
  • เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ โดย ดร.อาจริยา นิ่มเกิดผล
  • การเสริมสร้างบุคลิกภาพโดย อาจารย์ยุทธชัย ดำรงมณี


ปรับปรุงข้อมูล 28/7/2559 13:00:35
, จำนวนการเข้าดู 743