คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
63-01-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร.pdf
63-02-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร.pdf
63-03-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.pdf
63-04-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.pdf
63-05-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์.pdf
63-06-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร.pdf
63-07-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร.pdf
63-08-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.pdf
63-09-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร.pdf
63-10-วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร.pdf
63-11-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร.pdf

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5000 ถึง 15 โทรสาร 0-5387-8113