คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานด้านเกษตรอัจฉริยะและโดรนเพื่อการเกษตร กับ หน่วยวิจัย Smart Farm and Agriculture Solution คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และนักศึกษาในชมรมโดรนวิศวกรรมแม่โจ้ ร่วมสาธิตการทำงานของโดรนเพื่อการเกษตร
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กรคณะ
ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2566 20:32:16     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 339

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งเลขที่ 1054
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1054 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาโทรนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Robotics หรือ Artificial Intelligent (Al) หรือ Data Science ตำแหน่งเลขที่ 1054 สังกัดคณะวิศวกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก และอัตราค่าจ้าง เดือนละ 27,880 บาท สำหรับวุฒิปริญญาโท ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย แม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งดังกล่าว เป็นครั้งที่ 1ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 11.00 น. และเวลา 13.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้เอกสารประกาศรับสมัคร
20 มิถุนายน 2567     |      11
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ในงาน Startup Gate Pitching Challeng 2023
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ในงาน Startup Gate Pitching Challeng 2023คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท ทีมปันแสน และ ทีมREISSCHEIN คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge 2023) จากทั้งหมด 12 ทีม จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "ทีมปันแสน" นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร กับผลงาน "เยลลี่บุกเสริมสารสกัดจากขมิ้นชันคุมหิวผิวสวย" ประกอบด้วย1. นางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง2. นายณัฐพงษ์ มุงเมือง3. นายอาทิตย์ ด่านกระโทก4. ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (อ.ที่ปรึกษาทีม)ชนะเลิศอันดับ 2 "ทีม REISSCHEIN" กับผลงาน "ไวน์ข้าวออร์แกนนิค" นักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย1.น.ส.นันทกานต์ นันสาย2.น.ส.นัทธมน ขวัญทัย3.ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี (อ.ที่ปรึกษาทีม)
21 ตุลาคม 2566     |      272