คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หนึ่งในทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติวิจัยแห่งอนาคต ร่วมในพิธีเปิด ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต Future Food Lab (FFL) ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้น ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์
“ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต Future Food Lab (FFL)” เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “You are what you eat: better food better (กินอย่างไรให้สุขภาพดี) อยู่ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย Food Innopolis@MAEJO แผนงาน Future Food Lab ที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และนักศึกษาที่ต้องการใช้พื้นที่เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนศึกษารวบรวมส่วนผสมที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารอินทรีย์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสการเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต อย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน และกระจายรายได้สู่สังคมต่อไป
ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางแห่งอนาคต นวัตกรรมอาหารใหม่ สู่อาหารโลกยั่งยืน (Novel Food)” โดย ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมทั้งเปิดตัวผู้เชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติวิจัยแห่งอนาคต ได้แก่ ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ และ ผศ.ดร.ชุติมา คงจรูญ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านอณูศิลปะวิทยาการอาหาร ที่จะคอยดูแลและให้คำแนะนำต่างๆ
ปรับปรุงข้อมูล : 1/9/2565 11:02:38     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 70

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

หารือเพื่อทำความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ
     วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ Dr.LIU Yan, Dr.FANG Chongye, Prof.HUANG Aixiang และMs.MA Wensha จาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐจีน โดยการพบปะครั้งนี้ นอกจากจะร่วมหารือเพื่อทำความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้ว Dr.LIU Yan, Dr.FANG Chongye, Prof.HUANG Aixiang และ Ms.MA Wensha ยังได้นำเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมอาหารร่วมกับคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร    On Wednesday, September 6, 2566, Assistant Professor Dr. Kanjana Narkprasom, Dean of the Faculty of Engineering and Agricultural Industry, along with Assoc. Prof. Dr. Rapeephun Dangtungee Dean of the International College, warmly welcomed Dr. LIU Yan, Dr. FANG Chongye, Prof. HUANG Aixiang, and Ms. MA Wensha from Yunnan Agricultural University, People's Republic of China.    During this meeting, in addition to discussing potential research collaborations in the field of health-oriented food and exchanging students, Dr. LIU Yan, Dr. FANG Chongye, Prof. HUANG Aixiang, and Ms. MA Wensha also presented their research work and food technology innovations. This included sharing insights into healthy food technologies and engaging in academic exchanges with faculty members from the Faculty of Engineering and Agricultural Industry.
14 กันยายน 2566     |      36
ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย ระหว่างคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Department of Food Science National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน
      วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรภัทร วาฤทธิ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม ให้การต้อนรับ Dr.Jia-Hsin Guo Associate Professor, Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan พร้อมด้วย Dr. Mohsen Gavahian ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมชมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร Dual Degree ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รวมทั้งการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Department of Food Science National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน    ในช่วงบ่าย Dr.Jia-Hsin Guo และ Dr. Mohsen Gavahian Associate Professor, Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Emerging Food Processing Technologies: Opportunities for Food Agro-Industry ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนักศึกษาแลกเปลี่ยน Mr.Chi-Feng Lee และ Miss Yen-Yu Chen จาก Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan เข้าร่วมรับฟัง และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร
14 กันยายน 2566     |      50
รางวัล ASEAN Inclusive Business Award
   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวลัษณ์ มณีวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการที่คุณได้รับรางวัล ASEAN Inclusive Business Award ในงาน ASEAN Inclusive Business Awards ปี 2023 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ The Mulia Resort, Nusa Dua, บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่คุณได้รับการรับรองในระดับสากลสำหรับความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการสร้างธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน   ความสำเร็จนี้เป็นการพิสูจน์ถึงความพยายามอันเต็มเปี่ยม ความคิดสร้างสรรค์ และการมุ่งมั่นในการสร้างแนวทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม นางสาวเสาวลัษณ์ มณีวงศ์ ได้เป็นแรงบันดาลใจต่อเพื่อนร่วมสาขาและส่วนอื่น ๆ ในการเชื่อมโยงความรู้ความสามารถทางวิชาการกับการพัฒนาธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม   ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการศึกษาและการเรียนรู้ต่อไป และเราหวังว่าความเจริญรุ่งเรืองของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้    The Faculty of Engineering and Agro-Industry proudly extends its heartfelt congratulations to Miss Sawasdee Maneewong, a first-year Master's Degree student in the field of Food Innovation and Technology within the Faculty of Engineering and Agro-Industry at Maejo University.We are delighted to celebrate your outstanding achievement in receiving the ASEAN Inclusive Business Award at the ASEAN Inclusive Business Awards 2023 event. The award ceremony, held on August 23, 2566 (2023),As part of ASEAN Summit activities at The Mulia Resort, Nusa Dua, Bali, Indonesia.is a remarkable recognition of your dedication and active involvement in creating business initiatives that benefit everyone.    This accomplishment serves as a testament to your unwavering efforts, creativity, and commitment in establishing business models that contribute positively to the broader community. Miss Sawasdee Maneewong, your success is truly an inspiration to your fellow students and others, showcasing the potential of combining academic knowledge and responsible business development.    We join in congratulatiprofessionalฃng you on this milestone of academic and success. We are confident that your flourishing journey will continue to inspire Mae Jo University, particularly the Food Innovation and Technology department, as well as the entire ASEAN community.Once again, our heartfelt congratulations, and we wish you continued prosperity and inspiration in your academic pursuits!ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาโปรโมทโพสต์" width="18" />" width="18" />ความรู้สึกทั้งหมด77
14 กันยายน 2566     |      31