คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานเกษตร วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิประถมศึกษาปีที่ 4 เลขที่ตำแหน่ง 193 อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,700 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร


นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

 

                   1. นายสุรเดช  ต้นตี

                   2. นายอนุพงศ์  ต้นทุน

                   3. นายวิสูตร  วงศ์แสง

 

วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา 09.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ (E๔๒๒) อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ป้ายประกาศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และเว็บไซต์คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร http://www.engineer.mju.ac.th

ประกาศ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6509

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

รางวัลระดับ Bronze งานการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Conference 2022 Agricultural Innovation and Natural Resources)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมนำเสนองานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Conference 2022 Agricultural Innovation and Natural Resources) ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดย ได้รับรางวัลระดับ Bronze จากการนําเสนอภาค บรรยาย เรื่อง ผลของวิธีการเตรียมเมล็ดและวิธีการเคลือบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองนักศึกษาและอาจารย์ ที่เข้าร่วมการนำเสนอ สิรวิชญ์ กันธะ วิศรุต รังษี เมธวิน วงศ์เมธา และ ธิดารัตน์ แก้วคําอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานวิจัย อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
1 กันยายน 2565     |      103
อุปกรณ์ IOT สำหรับตรวจวัดและควบคุมการให้น้ำทางการเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติ
อุปกรณ์ IOT เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่าระดับปริมาณความชื้นในดิน (Sensor note) ในช่วงค่าความชื้น 0-50 เปอร์เซ็นต์ความชื้น (db) เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นสำหรับการกำหนดช่วงความชื้นและการแสดงผลสถานะการทำงานอุปกรณ์สามารถทำงานได้แบบ Stand alone ผลิตพลังงานจากแผง Solar cell อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำ/วาล์วน้ำไฟฟ้า (Control note) โดยอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อตอบโจทย์ข้อจำกัดในด้านพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สามารถช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำในแปลงได้อย่างแม่นยำด้วยการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติตามค่าปริมาณความชื้นในดิน นอกจากนี้อุปกรณ์สามารถสั่งงานทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาให้สั่งการจ่ายน้ำหรือดูข้อมูลพืชที่เพาะปลูกได้ผ่านแอปพลิเคชั่น iFarm#ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านค่าแรงงานและพลังงานไฟฟ้า ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ใช้งานง่าย ราคาถูกผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้โทร. 062 -3956355Email : choatpong_k@hotmail.com
1 กันยายน 2565     |      84