คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

     คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 273 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                 
                 1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม
                 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
                 1.3 เป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และหากมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะของกรมขนส่งทางบก ชนิดที่ 2 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                 1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจปฏิบัติงาน อดทน และซื่อสัตย์สุจริต
                 1.5 เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้และทัศนคติ (Competency) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ข้อ โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะนั้น ให้เป็นไปตามคู่มือ Competency และดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะได้ในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ (http://personnel.mju.ac.th/edoc/rules/ Competency _handbook.pdf)
                 1.6 เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องค่าเช่าบ้านหรือที่พัก

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ http://personnel.mju.ac.th โดยพิมพ์คำว่า “.ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว” ในช่องค้นหาหรือติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา ๐9.0๐ – ๑1.3๐ น. และ ๑๓.3๐ – ๑5.3๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

 

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว อัตรา 273

ปรับปรุงข้อมูล : 8/12/2557 10:13:42     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 718

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

รางวัลระดับ Bronze งานการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Conference 2022 Agricultural Innovation and Natural Resources)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมนำเสนองานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Conference 2022 Agricultural Innovation and Natural Resources) ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดย ได้รับรางวัลระดับ Bronze จากการนําเสนอภาค บรรยาย เรื่อง ผลของวิธีการเตรียมเมล็ดและวิธีการเคลือบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองนักศึกษาและอาจารย์ ที่เข้าร่วมการนำเสนอ สิรวิชญ์ กันธะ วิศรุต รังษี เมธวิน วงศ์เมธา และ ธิดารัตน์ แก้วคําอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานวิจัย อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
1 กันยายน 2565     |      103
อุปกรณ์ IOT สำหรับตรวจวัดและควบคุมการให้น้ำทางการเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติ
อุปกรณ์ IOT เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่าระดับปริมาณความชื้นในดิน (Sensor note) ในช่วงค่าความชื้น 0-50 เปอร์เซ็นต์ความชื้น (db) เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นสำหรับการกำหนดช่วงความชื้นและการแสดงผลสถานะการทำงานอุปกรณ์สามารถทำงานได้แบบ Stand alone ผลิตพลังงานจากแผง Solar cell อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำ/วาล์วน้ำไฟฟ้า (Control note) โดยอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อตอบโจทย์ข้อจำกัดในด้านพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สามารถช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำในแปลงได้อย่างแม่นยำด้วยการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติตามค่าปริมาณความชื้นในดิน นอกจากนี้อุปกรณ์สามารถสั่งงานทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาให้สั่งการจ่ายน้ำหรือดูข้อมูลพืชที่เพาะปลูกได้ผ่านแอปพลิเคชั่น iFarm#ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านค่าแรงงานและพลังงานไฟฟ้า ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ใช้งานง่าย ราคาถูกผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้โทร. 062 -3956355Email : choatpong_k@hotmail.com
1 กันยายน 2565     |      84