คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY
photo
งานการเงิน
งานพัสดุ
3 มิติ
GFMIS
กบข.
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กองทุน
ขอยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
เครื่องระเหยสารภายใต้ระบบสูญญากาศ.pdf
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย.pdf
เครื่องอบแห้งระบบไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
งานคลัง
จ้างเหมาทำความสะอาด.pdf
ตู้อบสูญญากาศ.pdf
บทนิยาม.pdf
บัญชีแสดงเอกสารยื่นซองสอบราคา.pdf
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการการถ่ายทอเทคโน.pdf
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการการถ่ายทอเทคโน.pdf
ใบเสนอราคา.pdf
ใบเสนอราคา.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึม.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ.pdf
ประกาศ ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด.pdf
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคา.pdf
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562.pdf
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทาสีฯ29112017135422.pdf
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทาสีฯ29112017135422.pdf
ประกาศ.docx
ประกาศ.pdf
ประกาศการเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุฯ.pdf
ประกาศคณะฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช้าพื้นที่ราชพัสดุฯ.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องศึกษาสมบัติเชิงความร้อน.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องทดส.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องห่อหุ่มตัวอย่างและเครื่องสัมผัสอาหาร.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด.pdf
ประกาศยกเลิก.pdf
ประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่สำหรับ.pdf
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รายการชุดอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ.pdf
รายละเอียดงานจ้าง.pdf
รายละเอียดแนบท้ายลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดคุรภัณฑ์วิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด.pdf
ส่วน 1.pdf
ส่วนที่ 2.pdf
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอัดเบ้ายางและพอลิเมอร์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราค.pdf
เอกสารประกวดราคาจ้าง .pdf

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5000 ถึง 15 โทรสาร 0-5387-8113