ปริญญาโท-เอก   งานวิจัย     ประสบการณ์
.
   ปริญญาโท-เอก  
.
 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

  เปิดสอน ปริญญาโท และปริญญาเอก มุ่งเน้นการเรียน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ

สาขาวิชาวิศวกรรเกษตร  ปริญญาโท

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ปริญญาโท และปริญญาเอก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท

วิศวกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิศวกรรมอาหาร


 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
"มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากการค้นคว้าให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ”

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
“พัฒนาศักยภาพดุษฎีบัณฑิตในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่และการบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์เข้าด้วยกัน 
เพื่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถก้าวไปเป็นผู้ประกอบกิจการธุรกิจอิสระ (Entrepreneur) ได้ โดยหลักสูตรมีความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ”
 

ข่าวประกาศรับสมัครเข้าศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2564 (หลักสูตรนานาชาติ)
 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


ต้องการความช่วยเหลือ?

เราอยู่ที่นี่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน
 เพื่อช่วยคุณ

ติดต่อเรา


ปรับปรุงข้อมูล 18/5/2566 11:11:58
, จำนวนการเข้าดู 96