หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) เป็นหลักสูตรสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาขึ้นหลังจากที่คณะได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาเดียวกันนี้มากว่า 20 ปีทำให้สาขาวิชามีทรัพยากรที่จำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรที่ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของความเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร

ในภาคการผลิตทางด้านการเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การจัดการดินและน้ำ การเตรียมดิน การเพาะปลูก การอารักขาพืช การเก็บเกี่ยว และการแปรสภาพขั้นต้น ดังนั้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กระบวนการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิพลยิ่งขึ้นจึงต้องมีการใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี และการจัดการอย่างเหมาะสม ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรจะสามารถตอบโจทย์นี้ได้

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         :    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ภาษาอังกฤษ     :     Master of Engineering Program in Agricultural Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)       :     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)       :     วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)   :     Master of Engineering (Agricultural Engineering) 
ชื่อย่อ   (ภาษาอังกฤษ)   :     M.Eng (Agricultural Engineering)

 วิชาเอก     ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร 

รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท  2  ปี

เอกสารประกอบ หลักสูตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

Program Profile ป.โท วิศวกรรมเกษตร.pdf

ชื่อ  ตำแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจาก

1

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า

Ph.D.
วศ.ม.
วท.บ.

Agricultural Process Engineering
เครื่องจักรกลเกษตร

เกษตรศึกษา-เกษตรกลวิธาน

Ehime University, Japan
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ

2546
2536
2534

2


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

Bio-Industrial Mechatronics Engineering
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเกษตร

National Chung Hsing Uiversity
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2554
2546
2544

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง

วศ.ด.
วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอาหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2555
2549


ปรับปรุงข้อมูล 25/5/2566 11:51:15
, จำนวนการเข้าดู 741