ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)                  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)                   : วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)              : Master of Science (Food Science and Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)               : M.S. (Food Science and Technology)

 

ปรัชญา ความสำคัญ

ผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ และ/หรือนวัตกรรม มีทักษะในการวิจัยและพัฒนา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 

อาชีพหรือตำแหน่งที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในอาชีพหรือตำแหน่งอาจารย์ในสถาบันการศึกษา/นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน/นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ที่ปรึกษาโครงการ/นักวิเคราะห์โครงการ/เจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆ เช่น ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร/เป็นผู้ประกอบการ

 

จุดเด่นของหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร โดยเน้นทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อสังคมและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ดังจะเห็นได้จากรายวิชาเดิมที่มี ได้แก่ รายวิชานวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และรายวิชาที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่ในหลักสูตร ได้แก่ รายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารฟังก์ชั่น การจัดการความปลอดภัยห่วงโซ่อาหาร เทคโนโลยีการเตรียมส่วนประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุและผู้ควบคุมน้ำหนักตัว การใช้ประโยชน์ของเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร


 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สรุปภาพรวมหลักสูตร ป โท วทอ. (ปรับปรุง 2560)

 


ปรับปรุงข้อมูล 31/5/2567 13:40:35
, จำนวนการเข้าดู 0