คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงานคลัง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมและจัดหารายได้
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี/หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
พนักงานธุรการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วิศวกรโลหการ
นักวิชาการศึกษา
ช่างฝีมือโรงงาน
นักวิชาการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย