การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3504

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์จะเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น  เพื่อขอรับรางวัลฯ ประจำปี 2557

จัดทำรายละเอียดตามข้อกำหนด สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ ดังนี้ 

 

ประกาศ! การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  ประจำปี  ๒๕๕๗

- คำชี้แจงประกอบแบบ วช. ๒ ป

- ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  พ.ศ. ๒๕๕๑

- ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. ๒๕๕๑

- แบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ

 

ส่งถึงส่วนวิจัยเกียรติคุณ  ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน 

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐ 

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

ข่าวล่าสุด