การทำถุงมือยางจากน้ำยางธรรมชาติ

ปรับปรุงข้อมูล : 7/10/2555 10:55:37     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 9172

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

      ในขณะนี้มีจังหวัดทางภาคเหนือที่มีการปลูกยางพาราและสามารถกรีดยางได้แล้ว ได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ น่าน พะเยา พิษณุโลก และอุทัยธานี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ แต่ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นผลจากการจัดการระบบการผลิตขั้นปฐมภูมิคือ เป็นเพียงผลผลิตวัตถุดิบ เช่น น้ำยางสด ยางแผ่นรมควันและยางแผ่นผึ่งแห้ง ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางทางภาคเหนือ และเพื่อให้เกษตรกรทราบถึงกระบวนการแปรรูปน้ำยางพารา การฝึกอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปน้ำยางให้แก่เกษตรกรจึงเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำถุงมือยางจากน้ำยางธรรมชาติ” เป็นโครงการหนึ่งที่สามารถช่วยสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการปลูกยางได้ เนื่องจากใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน สามารถผลิตได้ในระดับครัวเรือนหรือกลุ่มชุมชน

ดังนั้น สวทช. ภาคเหนือ จึงได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำถุงมือยางจากน้ำยางธรรมชาติ” ขึ้น เพื่อให้ความรู้การผลิตถุงมือยางจากน้ำยางพาราให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ และเพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าน้ำยางพารานอกจากการจัดจำหน่ายในรูปน้ำยางสดหรือยางแผ่นดิบ

_____________________________

การอบรม : ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

เรื่อง      การทำถุงมือยางจากน้ำยางธรรมชาติ 

วันที่      11 กรกฎาคม 2555   เวลา 8.30 – 16.00 น.

สถานที่  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

            คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

จัดโดย:  สวทช. ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  www.nnr.nstda.or.th  

__________________________________________________________________________

สวทช. ภาคเหนือ เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 เพื่อทำหน้าที่ประสานงานให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ทั้งภาคเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในเขตภาคเหนือ เพื่อดำเนินการวิจัยพัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและชุมชน

วิสัยทัศน์ (Vision) สวทช. เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   พันธกิจ (Strategic Mission) สวทช. มุ่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของ ภาคเหนือ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น สวทช. ภาคเหนือ จึงได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำถุงมือยางจากน้ำยางธรรมชาติ ขึ้น เพื่อให้ความรู้การผลิตถุงมือยางจากน้ำยางพาราให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ และเพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าน้ำยางพารานอกจากการจัดจำหน่ายในรูปน้ำยางสดหรือยางแผ่นดิบ

_______________________________________________________________________________________________________

สวทช. ภาคเหนือ เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 เพื่อทำหน้าที่ประสานงานให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ทั้งภาคเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในเขตภาคเหนือ เพื่อดำเนินการวิจัยพัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและชุมชน

วิสัยทัศน์ (Vision) สวทช. เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   พันธกิจ (Strategic Mission) สวทช. มุ่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของ ภาคเหนือ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เอกสารการสมัคร

ข่าวล่าสุด