คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศรายชื่อ "อาจารย์ตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2554"  ซึ่งจะเข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณใน "วันครู" วันที่ 28 มิถุนายน 2555 เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่จนได้รับการยอมรับและยกย่อง คำสดุดีอาจารย์

 

อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2554

 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า อายุ ๔๑ ปี สังกัดคณะวิศวกรรมกระทั่งนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการวิศวกรรมในระดับชาติ มีการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Moodle เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย นักศึกษาสามารถเข้าถึง สื่อการเรียนการสอนได้ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การนำนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตลอดจนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากผลงานดังกล่าว จึงสมควรได้รับการยกย่อง เป็น อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอ

 


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล อายุ ๔๗ ปี สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้มีความมุ่งมั่น อุทิศตนให้กับงานวิจัยอย่างไม่ย่อท้อ โดยได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสด และการจัดทำระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการรมผลลำไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยได้รับทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และได้นำผลการวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนจำนวนมาก และได้มีการบริการวิชาการแก่สังคมจำนวน ๓๐ ครั้งในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา จากผลงานดังกล่าวจึงสมควรได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย อายุ ๓๓ ปี สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้มีความมุ่งมั่น อุทิศตนให้กับงานวิจัยอย่างไม่ย่อท้อโดยได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และได้รับทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเป็นงบประมาณจำนวนมาก มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และเป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “แม่โจ้๒๕๕๒-๒๕๕๓ : ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ” จากผลงานดังกล่าว จึงสมควรได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ตัวอย่าง ด้านการวิจัย

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7430

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"
"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในงาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การนําข้อกําหนดของมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP) มาประยุกต์ใช้กับโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร" วิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณฤกษ์ฟ้า ชัยวงศ์ จากบริษัท Intertek ณ ห้อง EA201 อาคารพนม สมิตานนท์ จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของบริษัทอาราดา กรุ๊ป จำกัดเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)Cr:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
3 ธันวาคม 2564     |      2
พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี และ อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งมียอดเงินทำบุญ จำนวน 365,929.62 บาททั้งนี้ การจัดพิธีทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดCr:เครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ธันวาคม 2564     |      3
รางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ชื่อผลงาน "โรฒ-2020 (ROT -2020) วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการทำถุงเพาะชำเริ่มจากการนำกระดาษมาเคลือบด้วยส่วนผสมของแป้งและน้ำยางพารา โดยยางพาราทำหน้าที่ป้องกั้นการซึมผ่านของน้ำ แป้งข้าวเหนียวทำให้ย่อยสลายได้ง่าย กระดาษช่วยยึดโครงสร้างถุงให้แข็งแรง ดังนั้น ในการทำถุงเพาะชำดังกล่าววัสดุแต่ละชนิด ช่วยเสริมสมบัติซึ่งกันและกันทำให้ได้ถุงเพาะชำที่สามารถใช้งานได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการย่อยสลายจนหมดขณะฝังดินประมาณ 1 ปี
3 ธันวาคม 2564     |      2