อาจารย์ตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7365

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศรายชื่อ "อาจารย์ตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2554"  ซึ่งจะเข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณใน "วันครู" วันที่ 28 มิถุนายน 2555 เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่จนได้รับการยอมรับและยกย่อง คำสดุดีอาจารย์

 

อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2554

 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า อายุ ๔๑ ปี สังกัดคณะวิศวกรรมกระทั่งนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการวิศวกรรมในระดับชาติ มีการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Moodle เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย นักศึกษาสามารถเข้าถึง สื่อการเรียนการสอนได้ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การนำนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตลอดจนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากผลงานดังกล่าว จึงสมควรได้รับการยกย่อง เป็น อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอ

 


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล อายุ ๔๗ ปี สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้มีความมุ่งมั่น อุทิศตนให้กับงานวิจัยอย่างไม่ย่อท้อ โดยได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสด และการจัดทำระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการรมผลลำไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยได้รับทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และได้นำผลการวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนจำนวนมาก และได้มีการบริการวิชาการแก่สังคมจำนวน ๓๐ ครั้งในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา จากผลงานดังกล่าวจึงสมควรได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย อายุ ๓๓ ปี สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้มีความมุ่งมั่น อุทิศตนให้กับงานวิจัยอย่างไม่ย่อท้อโดยได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และได้รับทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเป็นงบประมาณจำนวนมาก มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และเป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “แม่โจ้๒๕๕๒-๒๕๕๓ : ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ” จากผลงานดังกล่าว จึงสมควรได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ตัวอย่าง ด้านการวิจัย

 

 

 

ข่าวล่าสุด