การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8045

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  เวลา 08:00 – 17:30 น.  ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในแวดวงวิชาชีพเดียวกันมีโอกาสนำเสนอโครง งานวิศวกรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นทางวิชาการ โดยคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ประมาณ 300 คน สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ 0-5387-5869-71

 

ข่าวล่าสุด