คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

สรุปผลการแข่งขันการประกวดแข่งขันโคมลอย (ว่าวควัน) 

งาน Chiangmai Family Carnival 2011

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

ประเภท 72 แผ่น มีจำนวนโคมลอยเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 30 ลูก สามารถสรุปผลการ 

แข่งขันได้ดังต่อไปนี้

 

ประเภทเงินรางวัล 

ประเภท 72 แผ่น 

ผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

นายศตวรรษ  มณเทียน  (หมายเลข  8 )

จากทีมศตวรรษ  มณเทียน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

3,500 บาท

นายอนุกูล  ดวงพัฒน์  (หมายเลข 29 )

จากทีมทีมสารภี CM

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

2,500 บาท

นายเกรียงศักดิ์  อินต๊ะ (หมายเลข 7 )

จากทีมสันทราย

รางวัลชมเชย

1,500 บาท

นายนายศราวุธ  ทิโวนา (หมายเลข 30 )

จากทีมกู่เสือสารภี

รางวัลชมเชย

 

 

1,500 บาท

นายจารึก  พรหมศรี (หมายเลข 2  )

จากทีมทีมโหน่งโคมลอยสารภี

 

 

สรุปผลการแข่งขันการประกวดแข่งขันโคมลอย (ว่าวควัน) 

งาน Chiangmai Family Carnival 2011

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

ประเภทแฟนซี 

มีจำนวนโคมลอยเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 30 ลูก สามารถสรุปผลการแข่งขันได้ดังต่อไปนี้

 

ประเภทเงินรางวัล

ประเภทแฟนซี

ผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

นายสุรชาติ  ธุระแสง (หมายเลข  30  )

จากทีม Aofza Mae Pong Khomloy

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

5,000 บาท

นายพงษ์พัฒน์  ธรรมพุฒิ (หมายเลข 12)

จากทีมฟ้าสะอื้นโคมลอย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

3,500 บาท

นายจำลอง  ขัติวงค์ (หมายเลข 17)

จากทีมดอกแดงโคมลอย

รางวัลชมเชย

2,000 บาท

นายพงศกร  ขัติยนต์  (หมายเลข 19 )

จากทีมโคมลอยวัยรุ่น

รางวัลชมเชย

2,000 บาท

นายอุเทน  กาบซ้อน (หมายเลข 29 )

จากทีมโคมลอยมาใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 1/4/2555 9:59:10     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8195

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"
"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในงาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การนําข้อกําหนดของมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP) มาประยุกต์ใช้กับโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร" วิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณฤกษ์ฟ้า ชัยวงศ์ จากบริษัท Intertek ณ ห้อง EA201 อาคารพนม สมิตานนท์ จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของบริษัทอาราดา กรุ๊ป จำกัดเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)Cr:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
3 ธันวาคม 2564     |      2
พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี และ อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งมียอดเงินทำบุญ จำนวน 365,929.62 บาททั้งนี้ การจัดพิธีทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดCr:เครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ธันวาคม 2564     |      3
รางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ชื่อผลงาน "โรฒ-2020 (ROT -2020) วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการทำถุงเพาะชำเริ่มจากการนำกระดาษมาเคลือบด้วยส่วนผสมของแป้งและน้ำยางพารา โดยยางพาราทำหน้าที่ป้องกั้นการซึมผ่านของน้ำ แป้งข้าวเหนียวทำให้ย่อยสลายได้ง่าย กระดาษช่วยยึดโครงสร้างถุงให้แข็งแรง ดังนั้น ในการทำถุงเพาะชำดังกล่าววัสดุแต่ละชนิด ช่วยเสริมสมบัติซึ่งกันและกันทำให้ได้ถุงเพาะชำที่สามารถใช้งานได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการย่อยสลายจนหมดขณะฝังดินประมาณ 1 ปี
3 ธันวาคม 2564     |      2