คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2564 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หน่วยวิจัยสมาร์ฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่สร้างผลงานมาอย่างตลอด ได้รับรางวัลบุคลตัวอย่างแห่งปี รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 ตามที่ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย มีหนังสือที่ บค. 2564/065 ลงวันที่ 17 มกราคม 2564 เรื่องประกาศผลและเชิญเข้ารับรางวัล" บุคคลตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2564 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

คณะกรรมการและคณะทำงาน รางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564 ได้ร่วมกันพิจารณา ประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนของ "ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ" คณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่าเป็น "บุคคล" ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไป ปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่าง ๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเอง และความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณ แผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป คณะกรรมการจึงได้มีมติ เป็นเอกฉันท์พิจารณาให้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม

เข้ารับรางวัลในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ โดยคณะทำงานของโครงการฯ จะคัดเลือก คัดสรรบุคคลและองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว

ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2564 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หน่วยวิจัยสมาร์ฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สร้างผลงานมาอย่างตลอด ได้รับรางวัลบุคลตัวอย่างแห่งปี รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 ตามที่ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย มีหนังสือที่ บค. 2564/065 ลงวันที่ 17 มกราคม 2564 เรื่องประกาศผลและเชิญเข้ารับรางวัล" บุคคลตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2564 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

คณะกรรมการและคณะทำงาน รางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564 ได้ร่วมกันพิจารณา ประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนของ "ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ" คณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่าเป็น "บุคคล" ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไป ปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่าง ๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเอง และความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณ แผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป คณะกรรมการจึงได้มีมติ เป็นเอกฉันท์พิจารณาให้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม

เข้ารับรางวัลในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ โดยคณะทำงานของโครงการฯ จะคัดเลือก คัดสรรบุคคลและองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว

ปรับปรุงข้อมูล : 6/3/2564 19:45:30     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7827

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

หารือเพื่อทำความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ
     วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ Dr.LIU Yan, Dr.FANG Chongye, Prof.HUANG Aixiang และMs.MA Wensha จาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐจีน โดยการพบปะครั้งนี้ นอกจากจะร่วมหารือเพื่อทำความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้ว Dr.LIU Yan, Dr.FANG Chongye, Prof.HUANG Aixiang และ Ms.MA Wensha ยังได้นำเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมอาหารร่วมกับคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร    On Wednesday, September 6, 2566, Assistant Professor Dr. Kanjana Narkprasom, Dean of the Faculty of Engineering and Agricultural Industry, along with Assoc. Prof. Dr. Rapeephun Dangtungee Dean of the International College, warmly welcomed Dr. LIU Yan, Dr. FANG Chongye, Prof. HUANG Aixiang, and Ms. MA Wensha from Yunnan Agricultural University, People's Republic of China.    During this meeting, in addition to discussing potential research collaborations in the field of health-oriented food and exchanging students, Dr. LIU Yan, Dr. FANG Chongye, Prof. HUANG Aixiang, and Ms. MA Wensha also presented their research work and food technology innovations. This included sharing insights into healthy food technologies and engaging in academic exchanges with faculty members from the Faculty of Engineering and Agricultural Industry.
14 กันยายน 2566     |      36
ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย ระหว่างคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Department of Food Science National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน
      วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรภัทร วาฤทธิ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม ให้การต้อนรับ Dr.Jia-Hsin Guo Associate Professor, Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan พร้อมด้วย Dr. Mohsen Gavahian ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมชมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร Dual Degree ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รวมทั้งการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Department of Food Science National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน    ในช่วงบ่าย Dr.Jia-Hsin Guo และ Dr. Mohsen Gavahian Associate Professor, Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Emerging Food Processing Technologies: Opportunities for Food Agro-Industry ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนักศึกษาแลกเปลี่ยน Mr.Chi-Feng Lee และ Miss Yen-Yu Chen จาก Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan เข้าร่วมรับฟัง และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร
14 กันยายน 2566     |      50
รางวัล ASEAN Inclusive Business Award
   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวลัษณ์ มณีวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการที่คุณได้รับรางวัล ASEAN Inclusive Business Award ในงาน ASEAN Inclusive Business Awards ปี 2023 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ The Mulia Resort, Nusa Dua, บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่คุณได้รับการรับรองในระดับสากลสำหรับความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการสร้างธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน   ความสำเร็จนี้เป็นการพิสูจน์ถึงความพยายามอันเต็มเปี่ยม ความคิดสร้างสรรค์ และการมุ่งมั่นในการสร้างแนวทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม นางสาวเสาวลัษณ์ มณีวงศ์ ได้เป็นแรงบันดาลใจต่อเพื่อนร่วมสาขาและส่วนอื่น ๆ ในการเชื่อมโยงความรู้ความสามารถทางวิชาการกับการพัฒนาธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม   ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการศึกษาและการเรียนรู้ต่อไป และเราหวังว่าความเจริญรุ่งเรืองของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้    The Faculty of Engineering and Agro-Industry proudly extends its heartfelt congratulations to Miss Sawasdee Maneewong, a first-year Master's Degree student in the field of Food Innovation and Technology within the Faculty of Engineering and Agro-Industry at Maejo University.We are delighted to celebrate your outstanding achievement in receiving the ASEAN Inclusive Business Award at the ASEAN Inclusive Business Awards 2023 event. The award ceremony, held on August 23, 2566 (2023),As part of ASEAN Summit activities at The Mulia Resort, Nusa Dua, Bali, Indonesia.is a remarkable recognition of your dedication and active involvement in creating business initiatives that benefit everyone.    This accomplishment serves as a testament to your unwavering efforts, creativity, and commitment in establishing business models that contribute positively to the broader community. Miss Sawasdee Maneewong, your success is truly an inspiration to your fellow students and others, showcasing the potential of combining academic knowledge and responsible business development.    We join in congratulatiprofessionalฃng you on this milestone of academic and success. We are confident that your flourishing journey will continue to inspire Mae Jo University, particularly the Food Innovation and Technology department, as well as the entire ASEAN community.Once again, our heartfelt congratulations, and we wish you continued prosperity and inspiration in your academic pursuits!ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาโปรโมทโพสต์" width="18" />" width="18" />ความรู้สึกทั้งหมด77
14 กันยายน 2566     |      31