คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องตรวจวัดค่าความชื้นของเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 เครื่อง

ปรับปรุงข้อมูล : 29/10/2563 11:29:40     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 118

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้อง E101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล นําเสนอผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับรองคณบดีทั้ง 3 ท่าน โดยมีประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วม ร่วมทบทวนกิจกรรม โครงการเพื่อให้สอดคล้องตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยการจัดโครงการอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
3 ตุลาคม 2564     |      4
กิจกรรม MJU Car Free Day 2021 วันปลอดรถ ลดใช้พลังงาน งดสร้างมลพิษ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.45 น. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี และ อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2021 วันปลอดรถ ลดใช้พลังงาน งดสร้างมลพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบโล่ Maejo University Sustainable ให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว Green Office ที่ได้รับรางวัลการเข้าประเมินสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในครั้งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย สมาชิกชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมปั่นจักรยานเปิดเส้นทางใหม่ และลดการใช้พลังงานในทุกๆ วันจัดโดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
3 ตุลาคม 2564     |      7
รับรางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุด
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "พิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ประจำปี 2564 (MAEJO IP AWARDS 2021)" ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อยกย่องและเชิดชู หน่วยงานและบุคลากร ที่มีผลงานการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการอนุญาตใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยผลงานทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านการดำเนินงานของอุทยาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ซึ่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุด โดย รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นตัวแทนรับมอบCr. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
3 ตุลาคม 2564     |      5