คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

1.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 120 รายการ  จำนวนเงิน 495,000 บาท ได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

  เอกสารแนบ

2.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 18 รายการ จำนวนเงิน 494,210 บาท ได้แก่ ร้านวิโรจพานิช VIROJ PANICH

  เอกสารแนบ

3.ค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ จำนวนเงิน 494,210 บาท ได้แก่ ร้านวิโรจพานิช VIROJ PANICH

  เอกสารแนบ

4.วัสดุสำนักงาน จำนวน 62 รายการ จำนวนเงิน 489,793 บาท ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวรรณ ซัพพลาย

  เอกสารแนบ

5.ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ จำนวนเงิน 490,000 บาท ได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัด

  เอกสารแนบ

6.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ จำนวนเงิน 485,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจี๊ยะ ฟู้ด แอนด์ เบปเวอร์เรจ

   เอกสารแนบ

7.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22  รายการ จำนวนเงิน 479,840 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ไอที ซิสเทมส์

  เอกสารแนบ

8.ค่าวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 485,000 บาท ได้แก่ นายสมควร สายเครื่อง

  เอกสารแนบ

9.ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ จำนวน 6,000 แผ่น จำนวนเงิน 37,0500 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ๊นท์

  เอกสารแนบ

10.ค่าถ่ายเอกสาร  จำนวน 1,500 ชุด จำนวนเงิน 50,960 บาท ได้แก่ พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ๊นท์

  เอกสารแนบ

11.ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารฝึกอบรม จำนวน 7,000เล่ม จำนวนเงิน 420,000 บาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ดี ซัพพลาย 1974

  เอกสารแนบ

12.จ้างเหมาบริการเตรียมฐานเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตและจัดการด้วยเทคโนโลยีเหมาสม ได้แก่ บริษัท อัลเจนเทค จำกัด

  เอกสารแนบ

13.จ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ ที่5 (การเก็บรักษาและแปรรูปผลผลิตเกษตร) จำนวนเงิน 462,000 บาท ได้แก่ นายเอกรัฐ จันทร์ประเสริฐ

  เอกสารแนบ

14. -จ้างเหมาบริการผลิตสื่อวิดีทัศน์การอบรมออนไลน์ จำนวน 7 เรื่อง พร้อม สำเนาลงแผ่นและจัดทำไฟล์วิดีทัศน์เพื่อการอบรมออนไลน์ลงสำเนาแผ่นดีวีดี จำนวน 7 เรื่อง เรื่องละ 2แผ่น 

      -จ้างเหมาบริการจัดทำไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออมไลน์ ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ infographic จำนวน 2 ชุด และจัดทำไฟล์สื่ออบรมออนไลน์ลงแผ่นดีวีดี จำนวน 8 ฐาน การเรียนรู้ เรื่องละ

        2แผ่น รวม 16 แผ่น จำนวน 2 งาน จำนวนเงิน 498,000 บาท ได้แก่ บริษัท ซีเอสซี อีลิท เฮิร์ท จำกัด

   เอกสารแนบ

15.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 3 (การจัดการโรคพืชและแมลง) จำนวนเงิน 452,000บาท ได้แก่ นายพิชิต เสาร์ใจ

  เอกสารแนบ

16.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 1 (การเตรียมดินสำหรับเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย) จำนวนเงิน 480,000บาท ได้แก่ บริษัท ดีซีเอส ครีเอชั่น จำกัด

  เอกสารแนบ

17.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 6 (การจัดเศษวัสดุเกษตร Zero Waste) จำนวน 480,000 บาท ได้แก่บริษัท วรัญญา ยูนิเวิร์สแอนเซอร์วิส จำกัด

  เอกสารแนบ

18.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 2 (การบริหารจัดการแหล่งน้ำสำหรับเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย) จำนวน 460,000 บาท ได้แก่บริษัท วรัญญา ยูนิเวิร์สแอนเซอร์วิส จำกัด

  เอกสารแนบ

19.ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานเรียนรู้ที่ 4 (การจัดการแปลงปลูกพืชอินทรีย์และพืชปลอดภัย) จำนวน 498,000 บาท ได้แก่ นายถิรวีฒน์ วงษาเทียม

  เอกสารแนบ

ปรับปรุงข้อมูล : 29/7/2563 15:14:32     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 130

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้อง E101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล นําเสนอผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับรองคณบดีทั้ง 3 ท่าน โดยมีประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วม ร่วมทบทวนกิจกรรม โครงการเพื่อให้สอดคล้องตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยการจัดโครงการอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
3 ตุลาคม 2564     |      4
กิจกรรม MJU Car Free Day 2021 วันปลอดรถ ลดใช้พลังงาน งดสร้างมลพิษ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.45 น. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี และ อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2021 วันปลอดรถ ลดใช้พลังงาน งดสร้างมลพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบโล่ Maejo University Sustainable ให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว Green Office ที่ได้รับรางวัลการเข้าประเมินสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในครั้งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย สมาชิกชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมปั่นจักรยานเปิดเส้นทางใหม่ และลดการใช้พลังงานในทุกๆ วันจัดโดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
3 ตุลาคม 2564     |      7
รับรางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุด
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "พิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ประจำปี 2564 (MAEJO IP AWARDS 2021)" ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อยกย่องและเชิดชู หน่วยงานและบุคลากร ที่มีผลงานการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการอนุญาตใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยผลงานทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านการดำเนินงานของอุทยาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ซึ่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุด โดย รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นตัวแทนรับมอบCr. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
3 ตุลาคม 2564     |      5