ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ

ปรับปรุงข้อมูล : 13/4/2563 13:42:38     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 58

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วงงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

            ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

1.เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร จำนน 1 เครื่อง

2.ชุดวิเคราะห์แยกโปรตีน  จำนวน 1 เครื่อง

3.ชุดเครื่องวิเคาะห์แยกโปรตีน จำนวน 1 เครื่อง

            เอกสารแนบ

ข่าวล่าสุด