ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563

ปรับปรุงข้อมูล : 25/3/2563 10:37:53     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 97

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วงงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

            ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

1.เครื่องฮอโมจีไนซ์แบบใช้แรงดันสูง จำนน 1 เครื่อง

2.เครื่องโคมาโทกราฟชนิดของเหลาประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง

3.เครื่องทำแห้งด้วยความเย็นแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

เอกสารแนบ

ข่าวล่าสุด