ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563

ปรับปรุงข้อมูล : 23/3/2563 15:33:57     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 41

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วงงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

            ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

1.ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปราตีน/ไนโตรเจน จำนวน 1 ชุด

2.เครื่องตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง

3.เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง

4.เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด

5.เครื่องสเปคโปรฟลูออโรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

6.เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร จำนวน 1 เครื่อง

7.อ่างล้างอุปกรณ์พร้อมชั้นวางของ จำนวน 1 ชุด

8.เครื่องหมุนเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง

9.ชุดอุปกรณ์ทำความเย็นห้องเก็บตัวอย่างทดลอง จำนวน 1 ชุด

10.ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไขมันแบบอัตโนมติ พร้อมระบบความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด

11.ชุดเครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีน จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ

ข่าวล่าสุด