คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกสาขาร่วมงานศิษย์เก่าคืนถิ่น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท ชำระโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ ชื่อบัญชี "กองทุนศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร" หมายเลขบัญชี 375-0-45350-0 และแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 053-878113 หรือส่งอีเมล์มาที่ engineer@mju.ac.th ทั้งนี้ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณนุชนารถ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-875864 หรือ 08-51678902 รายได้ที่เกิดจากงานนี้จะใช้ในการจัดตั้งและนำเข้ากองทุนศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (ตามมติที่ประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันงาน)

แบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมงาน

ดูผลการลงทะเบียน

กำหนดการ วันที่ 4 ธันวาคม 2554

เวลา

รายการ

14.00-16.00 น. 

พิธีเปิด

การถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน (รวมทุกสาขาพร้อมกัน ห้อง E101)

ประชุมก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะฯ (ห้องประชุมชั้น 5)

16.00-17.00 น.

ลงทะเบียนเข้างาน

17.00-19.00 น.

ประชุมกลุ่มย่อยศิษย์เก่าและพบปะคณาจารย์ (แยกตามสาขา ณ ห้อง E117, 122, 123, 212)

19.00-22.30 น.

งานเลี้ยง (สถานที่: ใต้อาคารเรียนรวม)
คณบดีกล่าวต้อนรับและนำเสนอผลงานคณะ

พิธีมุทิตาจิตอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส
พิธีมอบเงินบริจาคและระดมเงินบริจาคเข้ากองทุนศิษย์เก่า

กิจกรรมระหว่างงานเลี้ยง
- การละเล่นรื่นเริง
- การแสดงของนักศึกษาปัจจุบัน
- ร้องเพลงคาราโอเกะ 

จับรางวัลหางบัตร

พิธีปิด

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8347

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"
"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในงาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การนําข้อกําหนดของมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP) มาประยุกต์ใช้กับโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร" วิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณฤกษ์ฟ้า ชัยวงศ์ จากบริษัท Intertek ณ ห้อง EA201 อาคารพนม สมิตานนท์ จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของบริษัทอาราดา กรุ๊ป จำกัดเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)Cr:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
3 ธันวาคม 2564     |      2
พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี และ อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งมียอดเงินทำบุญ จำนวน 365,929.62 บาททั้งนี้ การจัดพิธีทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดCr:เครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ธันวาคม 2564     |      3
รางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ชื่อผลงาน "โรฒ-2020 (ROT -2020) วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการทำถุงเพาะชำเริ่มจากการนำกระดาษมาเคลือบด้วยส่วนผสมของแป้งและน้ำยางพารา โดยยางพาราทำหน้าที่ป้องกั้นการซึมผ่านของน้ำ แป้งข้าวเหนียวทำให้ย่อยสลายได้ง่าย กระดาษช่วยยึดโครงสร้างถุงให้แข็งแรง ดังนั้น ในการทำถุงเพาะชำดังกล่าววัสดุแต่ละชนิด ช่วยเสริมสมบัติซึ่งกันและกันทำให้ได้ถุงเพาะชำที่สามารถใช้งานได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการย่อยสลายจนหมดขณะฝังดินประมาณ 1 ปี
3 ธันวาคม 2564     |      2