คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

     ทีมวิจัยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ ได้เข้าร่วมการประกวด True Innovation Awards 2011ของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการนำเสนอของ อาจารย์แสนวสันต์ ยอดคำ ในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ให้แก่คณะกรรมการฯ ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี กทม และผลการประกวดได้เข้ารอบ ๑๐ ทีมสุดท้าย และในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จะเป็นการ ตัดสินการประกวดผู้เข้ารอบ ๕ ทีมสุดท้าย งานบริการวิชาการและวิจัยคณะฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมวิจัยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ ด้วย และสามารถดูรายการได้ ทางสถานีทรูออนไลน์ ช่อง ๖๒ โดยนำเสนอในรายการ TIA 2011 - the Reality ทุกวันอังคารเวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. และฉายซ้ำในวันเสาร์ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ประเภทการประกวด

การประกวด True Innovation Awards 2011 แบ่งออกเป็น 2

ประเภท1. IDEA SEED (เมล็ดพันธ์ความคิด)เป็นการนำเสนอแผนธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งไอเดียนวัตกรรม เป็นการสร้างแนวคิด ที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งด้าน เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน โดยแนวคิดนี้ อาจยังไม่ได้สร้างต้นแบบจริง หรืออยู่ในช่วงทดสอบ

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน : บุคคลทั่วไป (เปิดกว้างสำหรับนิสิตนักศึกษา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน)

2. INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม)เป็นการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ซึ่งผลงานที่สร้างขึ้นจริง และมีโอกาสทางด้านธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน : บุคคลทั่วไป (เปิดกว้างสำหรับนิสิตนักศึกษา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน)

กำหนดการคัดเลือกรอบ 10 ทีมสุดท้าย
สถานที่ : หลักสูตรนวัตกรรม ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี

ครั้ง

วันที่

เวลา

เนื้อหา

1

จันทร์ 19/09/11

0900 - 1600

การตัดสินรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย – Idea Seed

2

อังคาร  20/09/11

0900 - 1600

การตัดสินรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย – Inno Tree

กาหนดการการจัดให้คาปรึกษา
สถานที่ : True House, 4th Floor , Siam Square Soi 2
จานวนผู้เข้าอบรม : 40 คน (ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จาก Idea Seed 10 ทีม และ Inno Tree 10 ทีม รวมเป็น 20 ทีม ทีมละ 2 คน)

ครั้ง

วันที่

เวลา

เนื้อหา

1

พฤหัสบดี 22/09/11

0900 - 1600

การให้คาปรึกษาแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ10 ทีมสุดท้าย จาก Idea Seed

2

ศุกร์  23/09/11

0900 - 1600

การให้คาปรึกษาแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จาก  Inno Tree

 

กาหนดการตัดสินรอบสุดท้าย
สถานที่ : หลักสูตรนวัตกรรม ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี

ครั้ง

วันที่

เวลา

เนื้อหา

1

พฤหัสบดี 29/09/11

0900 - 1600

การตัดสินรอบสุดท้าย– Idea Seed

2

ศุกร์  30/09/11

0900 - 1600

การตัดสินรอบสุดท้าย– Inno Tree คัด 5 ทีมเข้ารอบ Reality Proved

หมายเหตุ – สาหรับ INNO TREE ที่ผ่านเข้ารอบ Reality Proved นั้น จะแจ้งตารางสาหรับการพิสูจน์ผลงานให้ทราบอีกครั้ง

http://www.trueinnovationawards.com/page/true-innovation-awards-2011-the-reality-show
http://www.trueinnovationawards.com/profiles/blogs/final-last-20 

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5677

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"
"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในงาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การนําข้อกําหนดของมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP) มาประยุกต์ใช้กับโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร" วิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณฤกษ์ฟ้า ชัยวงศ์ จากบริษัท Intertek ณ ห้อง EA201 อาคารพนม สมิตานนท์ จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของบริษัทอาราดา กรุ๊ป จำกัดเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)Cr:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
3 ธันวาคม 2564     |      2
พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี และ อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งมียอดเงินทำบุญ จำนวน 365,929.62 บาททั้งนี้ การจัดพิธีทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดCr:เครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ธันวาคม 2564     |      3
รางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ชื่อผลงาน "โรฒ-2020 (ROT -2020) วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการทำถุงเพาะชำเริ่มจากการนำกระดาษมาเคลือบด้วยส่วนผสมของแป้งและน้ำยางพารา โดยยางพาราทำหน้าที่ป้องกั้นการซึมผ่านของน้ำ แป้งข้าวเหนียวทำให้ย่อยสลายได้ง่าย กระดาษช่วยยึดโครงสร้างถุงให้แข็งแรง ดังนั้น ในการทำถุงเพาะชำดังกล่าววัสดุแต่ละชนิด ช่วยเสริมสมบัติซึ่งกันและกันทำให้ได้ถุงเพาะชำที่สามารถใช้งานได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการย่อยสลายจนหมดขณะฝังดินประมาณ 1 ปี
3 ธันวาคม 2564     |      2