กิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแก่เกษตรกรในท้องถิ่น

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7894

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแก่เกษตรกรในท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้...

08.00 – 09.00 น.    ลงทะเบียน (พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

09.00 – 09.15 น.    กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ฯ

                              โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

09.15 - 09.30 น.    กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม ฯ

                             โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ

                             คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

09.30 – 12.00 น.    ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

                              เกษตรตามกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่

                              กลุ่มที่ 1 การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์เอนกประสงค์ โดย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรและสาขาวิศวกรรมอาหาร

                              กลุ่มที่ 2 การถนอมอาหาร/การแปรรูปอาหาร โดย นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

                              กลุ่มที่ 3 การทำน้ำดื่มสมุนไพร โดย นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

                              กลุ่มที่ 4 การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา เช่น ลูกโป่ง เป็นต้น โดย นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.    ฝึกอบรม (ต่อ)

16.00 น.                 ปิดการฝึกอบรม

ข่าวล่าสุด