โครงการ “Maejo Smart Farm And Solution Forum” 

ปรับปรุงข้อมูล : 27/9/2559 15:46:57     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 488

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

  คณะทำงานโครงการ Strategic Program Management Office (SPO) ร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดโครงการ “Maejo Smart Farm And Solution Forum” ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ ห้อง E123 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และข้อเสนอแนะ แบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและเครือข่าย คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ผู้บริหาร บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณกมลวรรณ เปรมเกษม ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านประสานและสนับสนุนยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการคิดโครงการวิจัยต่อไป

ข่าวล่าสุด