5 รางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559

ปรับปรุงข้อมูล : 8/4/2559 0:44:54     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 811

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

       สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการเนื่องใน งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2559 - 1 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพ โดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้การสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งเป็นภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยมีรายละเอียดรางวัลแต่ละด้านดังนี้

  1. ประเภทภาคบรรยาย

             1.1 ประเภทการนำเสนอดีเด่น

             1.2 ประเภท การนำไปใช้ประโยชน์

             1.3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์

             1.4 ประเภท POPULAR VOTE

     2. ประเภทภาคโปสเตอร์

             2.1 ประเภทการออกแบบดีเด่น

             2.2 ประเภท การนำไปใช้ประโยชน์

             2.3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์

             2.4 ประเภท POPULAR VOTE

สรุปผลการแข่งขัน

          ภาคบรรยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล 4 รางวัล คือ

  1. ชนะเลิศการนำเสนอดีเด่น
  2. ชนะเลิศการนำไปใช้ประโยชน์
  3. ชนะเลิศ POPULAR VOTE
  4. รองชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์

นักศึกษาผู้นำเสนอ นายวัชร ผลไม้ และนายอนิรุจน์ สุขประโคน

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล

ภาคโปสเตอร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล 1 รางวัล คือ

    1.  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านการออกแบบดีเด่น

         นักศึกษาที่นำเสนอ นายนพรัตน์ สิบแก้ว นางสาววิชชาริณี มะโนราษฎร์ และนายอนวัช

         ศรีขัติย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร สืบค้า

 

ข่าวล่าสุด