คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

      คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานข่วงวัฒนธรรมล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยจะจัดให้มีการประกวดรำวงย้อนยุค ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทย และส่งเสริมพัฒนากระบวนการบูรณาการร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน 

สัมผัสความสนุกสนานของกิจกรรมการแสดงบนเวทีและการละเล่น ฯลฯ เดินแอ่วกาดหมั้วครัวแลง ร่วมเชียร์การแข่งขันรำวงย้อนยุค ชิงรางวัลกว่า 50,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 มีนาคม 2559  รับเพียง 15 ทีมเท่านั้น 

เอกสารการสมัครแข่งขันรำวงย้อนยุค


ประกาศรายชื่อทีมทั้ง 15 ทีมดังนี้

รายชื่อทีมทั้ง 15 ทีม

ทีม ชุมชนทุ่งป่าเก็ด ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 08.50 น.

ทีม ดอกอัญชัญ ม.11 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 09.20 น.

ทีม กลุ่มสตรี แม่บ้านบ้านโป่ง ม.2 ต.แม่แฝก อ.สันทราย  14/03/59 09.54 น.

ทีม คนหลายวัยแม่โจ้ หมู่ 4 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 09.50 น.

ทีม ชุมชนห้วยเกี๋ยง ม.3 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 10.00 น.

ทีม ดอกฝ้าย หลิ่งมืน หมู่10 ม.10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย  14/03/59 10.10 น.

ทีม รำวงย้อนยุคทรายแก้ว ม.13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย  14/03/59 13.30 น.

ทีม วัยหวานบ้านป่าขาม ม.3 ต.หนองหาร อ.สันทราย  14/03/59 13.30 น.

ทีม บ้านเกษตรใหม่ ม.10 ต.หนองหาร อ.สันทราย  15/03/59 09.30 น.

ทีม เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ม.4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย  15/03/59 09.50 น.

ทีม กลุ่มทองกวาว หมู่ 2  ม.2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด  15/03/59 11.47 น.

ทีม ศรีชลธาร บ้านนำริน ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม  15/03/59 14.12 น.

ทีม เทศบาลตำบลแม่แตง ม.2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง  16/03/59 13.00 น.

ทีม ชุมชนแม่ดู่ ม.5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย   16/03/59 14.10 น.

ทีม บ้านแพะแม่คือ ม.1 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด     16/03/59 14.35 น.

 

แก้ไขเวลา 16/03/59 16.00 น.

ปรับปรุงข้อมูล : 17/3/2559 10:58:31     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 602

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"
"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในงาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การนําข้อกําหนดของมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP) มาประยุกต์ใช้กับโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร" วิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณฤกษ์ฟ้า ชัยวงศ์ จากบริษัท Intertek ณ ห้อง EA201 อาคารพนม สมิตานนท์ จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของบริษัทอาราดา กรุ๊ป จำกัดเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)Cr:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
3 ธันวาคม 2564     |      2
พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี และ อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งมียอดเงินทำบุญ จำนวน 365,929.62 บาททั้งนี้ การจัดพิธีทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดCr:เครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ธันวาคม 2564     |      3
รางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ชื่อผลงาน "โรฒ-2020 (ROT -2020) วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการทำถุงเพาะชำเริ่มจากการนำกระดาษมาเคลือบด้วยส่วนผสมของแป้งและน้ำยางพารา โดยยางพาราทำหน้าที่ป้องกั้นการซึมผ่านของน้ำ แป้งข้าวเหนียวทำให้ย่อยสลายได้ง่าย กระดาษช่วยยึดโครงสร้างถุงให้แข็งแรง ดังนั้น ในการทำถุงเพาะชำดังกล่าววัสดุแต่ละชนิด ช่วยเสริมสมบัติซึ่งกันและกันทำให้ได้ถุงเพาะชำที่สามารถใช้งานได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการย่อยสลายจนหมดขณะฝังดินประมาณ 1 ปี
3 ธันวาคม 2564     |      2